Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,285,133

(Jan 30 2016 10:36AM)(Jan 30 2016 10:38AM)(Jul 2 2014 11:26AM)(Jul 2 2014 11:34AM)(Mar 21 2012 5:08PM)(Jul 2 2014 11:23AM)(Feb 11 2011 5:24PM)
[1]Lịch sử Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng (1975-2015) Chủ biên: Lưu Trang. Đồng tác giả: Nguyễn Duy Phương, Nguyễn Mạnh Hồng, Trần Thị Mai An, Nguyễn Xuyên, Tăng Chánh Tín, Trương Trung Phương. Nơi XB: Nhà xuất bản Thông Tin & Truyền thông. Năm 2015.
[2]Lịch sử Công an Nhân dân thành phố Hội An (1945-2010) Chủ biên: Lưu Trang. Đồng tác giả: Nguyễn Duy Phương, Nguyễn Văn Sang, Lê Thị Mai. Nơi XB: Nhà xuất bản Thông Tin & Truyền thông. Năm 2015.
[3]Triều Nguyễn với công cuộc bảo vệ biển đảo Tổ quốc thế kỷ XIX Chủ biên: Đỗ Bang. Đồng tác giả: Lưu Trang và các tác giả khác. Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. Năm 2014.
[4]Đà Nẵng chống liên quân Pháp - Tây Ban Nha (1858-1860) Chủ biên: Hội Khoa học Lịch sử thành phố Đà Nẵng. Đồng tác giả: Lưu Trang và các tác giả khác. Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục. Năm 2014.
[5]Lịch sử phong trào nông dân và Hội Nông dân thành phố Hội An (1930 - 2010) Chủ biên: Lưu Trang. Đồng tác giả: Nguyễn Mạnh Hồng, Trương Anh Thuận, Nguyễn Duy Phương. Nơi XB: Đà Nẵng. Năm 2011.
[6]Chú giải và mở rộng kiến thức Lịch sử lớp 12 Chủ biên: Lưu Trang. Đồng tác giả: Trương Anh Thuận. Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. Năm 2011.
[7]Phố cảng Đà Nẵng từ năm 1802 đến năm 1860 Chủ biên: Lưu Trang. Đồng tác giả: . Nơi XB: Đà Nẵng. Năm 2005.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn