Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,038,726

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Lê Đoàn Phương Thảo
Đề tài: Quan hệ hợp tác của tỉnh Quảng Nam (Việt Nam) với tỉnh Sê Kông (Lào) từ năm 1999 đến năm 2014

 Thạc sĩ

 Đại học Quy Nhơn

 2014

 2015

[2]Lê Văn Đoài
Đề tài: Quá trình đô thị hóa thành phố Buôn Ma Thuộc (1975-2010)

 Thạc sĩ

 Đại học Quy Nhơn

 2014

 2015

[3]Phạm Phước Tịnh
Đề tài: Tổ chức bộ máy chính quyền thị xã Đà Nẵng giai đoạn 1954 - 1975

 Thạc sĩ

 Đại học Khoa học Huế

 2011

 2011

[4]Lại Thị Huyền Trang
Đề tài: Kinh tế công thương nghiệp Đà Nẵng (1954 - 1975)

 Thạc sĩ

 Đại học Huế

 2010

 2010

[5]Nguyễn Duy Phương
Đề tài: Thành phố Đà Nẵng thời Pháp thuộc (1888 - 1945)

 Thạc sĩ

 Đại học Huế

 2009

 2009

[6]Hồng Quang Năm
Đề tài: Báo chí Đà Nẵng thời kỳ đổi mới (1986 - 2006)

 Thạc sĩ

 Đại học Huế

 2008

 2008

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn