Lê Văn Thảo
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,215,482

 
Mục này được 45325 lượt người xem
Họ và tên:  Lê Văn Thảo
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  04/10/1984
Nơi sinh: Tịnh Hiệp, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi
Quê quán Tịnh Hiệp, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  ; Tại: Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Xây dựng Công trình thủy; Trường Đại học Bách Khoa
Chức vụ: Tổ trưởng tổ chuyên môn
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2017; Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng; Tại: Đại học Nantes
Dạy CN: Dạy các môn học khối ngành xây dựng (Thủy lực, Phương Pháp Tính)
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Pháp
Địa chỉ liên hệ: Khoa xây dựng công trình thủy, ĐHBK-ĐHĐN
Điện thoại: 0511 3841296; Mobile: 0987659437
Email: lvthao@dut.udn.vn; quangngaibk@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ 2002-2007: Sinh viên trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng

Từ 2007 đến nay: Giảng viên trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng

Từ 02/2010-02/2012: Học Thạc sĩ tại Đại học Thành công, Đài Loan

Từ 09/2014- 09/2017: Nghiên Cứu sinh tại khoa Xây dựng, Đại học Nantes, Pháp Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu những ảnh hưởng của kích thước mẫu và hướng dòng chảy đến khả năng xói hạt min. Chủ nhiệm: Lê Văn Thảo. Mã số: T2019-02-15. Năm: 2019. (Jul 22 2020 3:51PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Đánh giá khả năng xói hạt mịn của những loại đâts đắp đập dựa vào những tiêu chuẩn cỡ hạt và chỉ số kháng xói. Chủ nhiệm: Lê Văn Thảo. Mã số: T2018-02-26. Năm: 2018. (Nov 2 2018 7:36PM)
[3] Đề tài cấp ĐHĐN: Xây dựng phần mềm tự động hóa tính toán dầm chữ I BTCT dự ứng lực trước . Chủ nhiệm: ThS Lê Văn Thảo. Thành viên: Trương Minh Thái; Nguyễn Quang Bình. Mã số: -. Năm: 2014. (Aug 12 2017 12:00AM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Ứng dụng thuật toán di truyền và quy hoạch động xây dựng quy trình vận hành điều tiết hồ chứa với dòng chảy đến được mô phỏng theo phương pháp Monte Carlo. Chủ nhiệm: Lê Hùng. Thành viên: Tô Thúy Nga, Lê Văn Thảo. Mã số: SĐH09-02-02-NCS. Năm: 2009. (May 15 2011 8:10AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Đánh giá khả năng xói hạt mịn của đập đất hồ chưa nước Diên Trường Quảng Ngãi dựa vào chỉ số kháng xói. Tác giả: Lê Văn Thảo. Tạp chí khoa học và Công nghệ ĐHĐN. Số: Vol. 18, No. 5.1, 2020. Trang: 26-28. Năm 2020. (Jul 22 2020 3:45PM)
[2]Bài báo: ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG XÓI HẠT MỊN CỦA ĐẬP ĐẤT HỒ CHỨA NƯỚC DIÊN TRƯỜNG QUẢNG NGÃI DỰA VÀO CHỈ SỐ KHÁNG XÓI. Tác giả: TS. Lê Văn Thảo*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 18, No. 5.1, 2020. Trang: 29. Năm 2020. (Jun 24 2020 10:39AM)
[3]Bài báo: PHÂN TÍCH ỔN ĐỊNH MÁI HẠ LƯU ĐẬP ĐẤT HỒ CHỨA NƯỚC DIÊN TRƯỜNG TỈNH QUẢNG NGÃI. Tác giả: TS. Lê Văn Thảo*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 18, No. 8, 2020. Trang: 28. Năm 2020. (Oct 5 2020 2:57PM)
[4]Tham luận: Xói hạt mịn của một số đất đắp đập, đê. Tác giả: Le Van Thao. Hội nghị cơ học thủy khí làn thứ 21. Trang: 703-709. Năm 2019. (Jun 11 2019 8:41AM)
[5]Tham luận: Nghiên cứu thực nghiệm về khả năng xói hạt mịn sử dụng thiết bị xói ba trục. Tác giả: Le Van Thao. Hội nghị cơ học thủy khí làn thứ 21. Trang: 697-702. Năm 2019. (Jun 11 2019 8:40AM)
[6]Bài báo: Đánh giá khả năng xói hạt mịn của một số đất đắp đập, đê dựa vào những tiêu chuẩn cỡ hạt. Tác giả: Lê Văn Thảo, Vũ Huy Công. Tạp chí khoa học Thủy lợi và môi trường. Số: 60 (03/2018). Trang: 27-32. Năm 2018. (Nov 2 2018 7:43PM)
[7]Tham luận: Sự lan truyền và phản xạ của sóng đơn ở tường đứng. Tác giả: Lê Văn Thảo. Hội nghị khoa học cơ học thủy khí toàn quốc. Trang: 627-633. Năm 2012. (Apr 13 2016 2:15PM)
[8]Bài báo: Nghiên cứu sự phản xạ của sóng đơn hai chiều ở tường đứng. Tác giả: Lê Văn Thảo (1), Tai-Wen Hsu (2). Tạp chí KH và CN Đại học Đà Nẵng. Số: 45. Năm 2011. (Aug 4 2011 2:15PM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: Investigation of Local Processes and Spatial Scale Effects on Suffusion Susceptibility. Authors: Chuheng ZHONG, Van Thao LE, Fateh BENDAHMANE, Didier MAROT, Zhenyu YIN. International conference on water resouces engineering. Pages: 133-136. Year 2020. (Jul 22 2020 3:47PM)
[2]Article: Multidirectional Flow Apparatus for Assessing Soil Internal Erosion Susceptibility. Authors: D. Marot, D. Tran, F. Bendahmane, and V. Le. Geotechnical Testing Journal. No: 43 (6): 20190254. Year 2020. (Jul 22 2020 3:49PM)
[3]Article: New Apparatus for Assessing Soil Suffusion sSusceptbility Under Two Flow Directions. Authors: Marot D.,Bendahmane F., Le V.T. Lecture notes in Civil Engineering-Scopus. No: DOI: 10.1007/978-3-319-99423-9_7. Pages: 69-80. Year 2019. (Jun 11 2019 8:59AM)
[4]Article: Investigation of spatial scale effects on suffusion susceptibility. Authors: Zhong C., Le V.T., Bendahmane F., Marot D., Zhenyu Yin. SCI-Q1 - Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering (ASCE) https://ascelibrary.org/doi/10.1061/%28ASCE%29GT.1943-5606.0001935. No: 144(9). Year 2018. (Oct 20 2016 4:35PM)
[5]Article: Suffusion susceptibility investigation by energy based mehtod and statistical analysis. Authors: Le V.T., Marot D., Rochim A., Benhdamane F., Nguyen H.H. SCI-Q1 - Canadien Geotechnical Journal- doi/abs/10.1139/cgj-2017-0024. No: 55(1). Pages: 57-68. Year 2018. (Jul 19 2016 12:15AM)
[6]Article: Investigation of local processes and spatial scale effects on suffusion susceptibility. Authors: Chuheng Zhong, Van Thao LE, Fateh BENDAHMANE, Didier MAROT, Zhenyu Yin. Geoshanghai international conference 2018 (Scopus)- Proceeding of GeoShanghai 2018 International conference: Geoenvironment and Geohazard. No: -. Pages: 298-305. Year 2018. (Aug 11 2017 10:48PM)
[7]Article: A new Multi-directional Flow Apparatus for Studying Internal Erosion in Soils. Authors: Didier Marot; Fateh Bendahmane; Van Thao LE. SCI-Q1 - Geotechnical Testing Journal-Under review). No: -. Year 2018. (Mar 14 2017 5:22PM)
[8]Article: Effect of hydraulic loading history on the characterization of suffusion susceptibility of cohesionless soils. Authors: Marot D., Rochim A., Sibille L., Le V.T. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering-ASCE (SCI, Q1, IF=2.4)-doi/abs/10.1061/(ASCE)GT.1943-5606.0001673. No: Vol 143, Issue 7, July, 2017. Year 2017. (Apr 13 2016 3:12PM)
[9]Article: Effets d’échelles spatiale et temporelle sur les caractérisations de la sensibilité des sols à la suffusion. Authors: Le Van Thao, Zhong Chuheng, Bendahmane Fateh, Marot Didier. AUGC- Nantes, France. No: -. Year 2017. (Mar 5 2017 10:56PM)
[10]Article: Suffusion susceptibility characterization by triaxial erodimeter and statistical analysis. Authors: Le V.T., Marot D., Rochim A., Benhmane F., Nguyen H.H. 8th International conference on Scour and Erosion (ISCE-8), 12-15 Septemper 2016, Oxford, UK, DOI: 10.1201/9781315375045-52. No: -. Pages: 453-460. Year 2016. (Apr 13 2016 2:52PM)
[11]Article: Comparison of erodimeters and interpretative methods for suffusion susceptibility characterization. Authors: Zhong C., Le V.T., Marot D., Bendahmane F. EMI International Conference. 25-27 th October 2016, Metz, France. No: -. Year 2016. (Apr 13 2016 3:16PM)
[12]Article: A possiple characterization of suffusion susceptibility independent of the hydraulic loading history?. Authors: Marot D., Rochim A., Sibile L., Le V.T. 8th International Conference on Scour and Erosion (ICSE-8), 12-15 Septemper, 2016, Oxford, UK; DOI: 10.1201/9781315375045-57. No: -. Pages: 499-506. Year 2016. (Apr 13 2016 2:57PM)
[13]Article: Assessing the spatial distribution of the suffusion sensitivity of a dam using a statistical analysis. Authors: Lingran Zhang, Rachel Gelet, Van-Thao Le, Didier Marot, Marc Smith, Jean-Marie Konrad. 2016 EMI International conference, otober 25-27,2016, Metz, France. No: -. Pages: 31. Year 2016. (Oct 31 2016 5:56PM)
[14]Article: On the finite element technique for the shallow water equations - application to urban flooding. Authors: Nguyễn Thế Hùng, Tô Thúy Nga, Lê Hùng, Lê Văn Thảo
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. world city water Forum, Korea
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Pages: 2321-2329. Year 2009.
(May 15 2011 8:30AM)
  
 Sách và giáo trình
(Nov 2 2018 7:33PM)
[1]Development of a new device and statistical analysis Chủ biên: LE Van Thao. Nơi XB: LAMBERT Academic Publishing. Năm 2018.
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Nguyễn Hải Long
Đề tài: Ứng dụng mô hình toán kiểm tra ổn định đập đất Hồ chứa nước Nước Trong, Tỉnh Quảng Ngãi

 Thạc sĩ

 Đại học Bách Khoa-ĐHĐN

 2017

 2019

[2]Nguyễn Thanh Hùng
Đề tài: Nghiên cứu giải pháp công trình nâng cao dung tích hữu ích hồ chứa nước Hóc Xoài, tỉnh Quảng Ngãi

 Thạc sĩ

 Đại học Bách Khoa-ĐHĐN

 2017

 2019

[3]Lê Văn Hậu
Đề tài: Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao ổn định đập đất Hồ chứa nước Diên Trường, tỉnh Quảng Ngãi

 Thạc sĩ

 Đại học Bách Khoa-ĐHĐN

 2017

 2019

  
 Khen thưởng
[1] Giải nhì môn cơ học đất trong kỳ thi sinh viên giỏi cấp ĐHĐN. Số: 020/KT. Năm: 2005.
[2] Giải khuyến khích môn cơ học đất trong kỳ thi Olympic cơ học toàn quốc.. Số: No//QDKT. Năm: 2005.
[3] Đạt giải khuyến khích Olympic cơ học toàn quốc. Số: 15-95/O.CH. Năm: 2005.
[4] Gải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2007. Năm: 2007.
[5] Đạt thành tích xuất sắc năm học 2008-2009. Năm: 2009.
[6] Đạt thành tích xuất sắc năm học 2012-2013. Năm: 2013.
[7] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2013-2014. Năm: 2014.
[8] Bằng Khen của chủ tịch ủy ban nhân dân TP Đà Nẵng. Năm: 2018.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Phương pháp số trong cơ học nâng cao
Ngành: Xây dựng
 2018 Cao học  Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
[2]Phương Pháp Tính
Ngành: Xây dựng
 2009 Sinh viên khối ngành kỹ thuật  Trường Đại học bách khoa, Đại học Đà Nẵng.
[3]Thủy lực cơ sở
Ngành: Xây dựng
 2009 Sinh viên các ngành: Thủy lơi, Cầu đường, Dân dụng, Tin học xây dựng, Quản lý dự án, Môi trường, Vật liệu xây dựng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
 Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn