Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu một số vấn đề tính toán thủy văn công trình thoát nước nhỏ trên đường ô tô
manufacturer coupons for prescription drugs read viagra online coupon
Chủ nhiệm:  ThS Nguyễn Biên Cương
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
; Thành viên:  
Số: B1999 ; Năm hoàn thành: 1999; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Kỹ thuật
Đề tài đã nghiên cứu hoàn thiện các tham số trong công thức tính lưu lượng nước cực đại đổ về công trình thoát nước nhỏ trên đường ô tô và đường sắt, có lưu vực nhỏ hơn 100km2 và không bị ảnh hưởng bởi thủy triều cho phù hợp với các số liệu đo mưa mới được cập nhật theo 22TCN 220:1995
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me

Kết quả nghiên cứu có thể sử dụng để tính toán thủy văn các công trình vượt qua dòng nước nhỏ trên đường ô tô trong các đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp, đồ án thiết kế đường ô tô trong thực tiễn chính xác hơn.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn