Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,089,426

 Feasibility Study of Stress Distribution of Ceramics Die for a deep drawing
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hanh C. Nguyen, Shigeru Nagasawa, Taishi Yabuuchi, Takaomi Kobayashi, Shigekazu Suzuki
Nơi đăng: The Proceedings of Conference of Hokuriku-Shinetsu Branch (JSME HS); Số: GS4-1008, DOI: 10.1299/jsmehs.2016.53._1008-1_;Từ->đến trang: 1-4;Năm: 2016
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

ABSTRACT
The objective of the present study was to analyze the stress distribution of ceramics die for a deep drawing by varying the die radius parameter. In this study, using VHX-2000 microscope to observe the crack line of the ceramics die and using FEM software to simulate the stress distribution on the die surface. Accordingly, the optimum die fillet radius parameter can be performed to optimal process design.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn