Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

TRONG NƯỚC:
[1]Tham luận: Tìm hiểu cách học của sinh viên học theo học chế tín chỉ và các giải pháp để học có hiệu quả. Tác giả: Nguyễn Công Hành, Đặng Xuân Hồng. Kỷ yếu hội nghị khoa học "Đổi mới phương pháp dạy và học" tại trường Đại học Bách khoa. Trang: 98-105. Năm 2009. (Jan 11 2013 8:09PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Cutting characteristics of nylon-polyethylene laminated film subjected to wedge indentation and its thermal dependency. Authors: Hanh C. Nguyen & Shigeru Nagasawa. Advances in Materials and Processing Technologies, Taylor & Francis. No: 6, 2020. Pages: 1-12. Year 2020. (Aug 20 2020 8:40AM)
[2]Article: Experimental and Numerical Investigation of Cutting Characteristics of PA6/PE Nylon Film Subjected to Wedge Indentation Process. Authors: Hanh C. Nguyen*, Shigeru Nagasawa. Materials Science Forum. No: 1009. Pages: 129-134. Year 2020. (Aug 28 2020 6:36PM)
[3]Article: Strength estimation of silicon nitride ceramics using a round-notched specimen subjected to shearing-tool indentation. Authors: Hanh C. Nguyen, Shigeru Nagasawa, and Kensei Kaneko. AIMS Materials Science. No: 7(5). Pages: 518–533. Year 2020. (Aug 20 2020 2:07PM)
[4]Presentations: Cutting characteristics of nylon sheet
.
Authors: Hanh C. Nguyen, Shigeru Nagasawa. The 14th Seminar on Form Cutting Technology; Japan Composite Material Processing Research Group. Pages: 1-4. Year 2019.
(Mar 22 2019 8:11PM)
[5]Presentations: Effect of cutting direction on cutting characteristics of nylon film. Authors: Hanh C. Nguyen, Nagasawa Shigeru
. 22nd International Conference on Advances in Materials and Processing Technologies, Taipei, Taiwan. Pages: 89-90. Year 2019.
(Nov 15 2019 3:26PM)
[6]Presentations: Effects of Cutting Parameters on Cutting Characteristics of Nylon Film Subjected to Wedge Indentation. Authors: Hanh C. Nguyen, and Shigeru Nagasawa. The 7th International GIGAKU Conference in Nagaoka. Year 2018. (Sep 24 2018 11:13AM)
[7]Presentations: Development of Finite Element Analysis Model of Stress Concentration on Tool Corner for a Tandem Process of Deep Drawing. Authors: Yuto Todoroki, Hanh C.Nguyen, and Shigeru Nagasawa. The 7th International GIGAKU Conference in Nagaoka. Year 2018. (Sep 24 2018 11:14AM)
[8]Article: Predict cracking behavior of Acrylic resin sheet using Iosipescu type specimen subjected to a shearing-tool indentation. Authors: Hanh C. NGUYEN, Shigeru NAGASAWA, Masami KOJIMA. Proceedings of Japan Society of Mechanical Engineers Annual Meeting 2018. No: J0450304. Pages: 1-5. Year 2018. (Aug 1 2018 12:56PM)
[9]Presentations: Strength evaluation of brittle ceramics using iosipecu type specimen subjected to shearing-tool indentation. Authors: Hanh C. Nguyen, Shigeru Nagasawa, Kensei Kaneko. The Proceedings of 5th Asian Symposium on Material and Processing 2018, Thailand. Pages: 136-137. Year 2018. (Aug 1 2018 1:04PM)
[10]Presentations: Experimental investigation of ultrasonic on aluminum deep drawing process. Authors: Hanh C. Nguyen, Shigeru Nagasawa, Kensei Kaneko. International conference of "Science of Technology Innovation". Pages: 128. Year 2017. (Jan 6 2017 6:18AM)
[11]Article: Optimizing boundary surface of ceramics die in deep drawing process. Authors: Hanh C. Nguyen , Shigeru Nagasawa, Kensei Kaneko. Transactions on GIGAKU. No: 4(1). Pages: 04002/1-7. Year 2017. (May 12 2017 12:41PM)
[12]Article: Feasibility Study of Stress Distribution of Ceramics Die for a deep drawing. Authors: Hanh C. Nguyen, Shigeru Nagasawa, Taishi Yabuuchi, Takaomi Kobayashi, Shigekazu Suzuki. The Proceedings of Conference of Hokuriku-Shinetsu Branch (JSME HS). No: GS4-1008, DOI: 10.1299/jsmehs.2016.53._1008-1_. Pages: 1-4. Year 2016. (Dec 22 2016 8:59AM)
[13]Presentations: Optimizing boundary surface of ceramics die in deep drawing process. Authors: Hanh C. Nguyen, Shigeru Nagasawa, Kensei Kaneko. Abstract book for 5th International GiGAKU Conference In Nagaoka (IGCN2016). Pages: 10. Year 2016. (Dec 22 2016 9:02AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn