Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Optimizing boundary surface of ceramics die in deep drawing process
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hanh C. Nguyen , Shigeru Nagasawa, Kensei Kaneko
Nơi đăng: Transactions on GIGAKU; Số: 4(1);Từ->đến trang: 04002/1-7;Năm: 2017
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
The objective of the present study was to propose a new approach to optimize the geometry parameters of ceramics die in deep drawing process. The optimization problem has been formulated with the objective of optimizing the maximum principal stress in the full stroke of deep drawing process. In this study, FEM software was used to simulate the stress distribution on the die surface and predict the brittle cracking occurrence on the die surface. Accordingly, the optimum ellipsoid curvature on the curved surface of die hole can be obtained, and thus process design optimized.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn