Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Cutting characteristics of nylon-polyethylene laminated film subjected to wedge indentation and its thermal dependency
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hanh C. Nguyen & Shigeru Nagasawa
Nơi đăng: Advances in Materials and Processing Technologies, Taylor & Francis; Số: 6, 2020;Từ->đến trang: 1-12;Năm: 2020
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
This paper reports on the cutting resistance and deformation of a laminated PA6/PE (nylon-polyethylene) film stacked on a PC (polycarbonate) underlay by a wedge indentation. To investigate the effects of mechanical conditions on the cutting characteristics of the PA6/PE film, the blade tip thickness and temperature of blade were varied. The cutting line force was obtained using a recording unit; the bent-up angle and cutting profile of the PA6/PE film was observed using a CCD camera. From the experiments, it was revealed that the blade tip thickness remarkably affected the bent-up angle and quality of sheared profile of the PA6/PA film. Moreover, the effects of temperature of blade on the deformation of the PA6/PE film were revealed.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn