Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Strength estimation of silicon nitride ceramics using a round-notched specimen subjected to shearing-tool indentation
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hanh C. Nguyen, Shigeru Nagasawa, and Kensei Kaneko
Nơi đăng: AIMS Materials Science; Số: 7(5);Từ->đến trang: 518–533;Năm: 2020
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
This study aims to estimate the shear strength of a ceramics plate using a round-notched specimen subjected to shearing-tool indentation. The proposed shear test of notched specimen had advantage of stable initiation and was applied to compare with two kinds of commercial silicon nitride ceramics experimentally and numerically. To know the failure strength of two kinds of ceramics SNP02 and SNP03 and predict its crack propagation, virtual crack close technique (VCCT) was applied to the crack propagation model. By considering an appropriate resistance of damage model from the pre-cracked bending test, the propagation of the initial surface cracks was numerically detected. Through this discussion, the failure strength of crack occurrence with two kinds of ceramics was revealed.
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn