Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Tìm hiểu cách học của sinh viên học theo học chế tín chỉ và các giải pháp để học có hiệu quả
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Công Hành, Đặng Xuân Hồng
Nơi đăng: Kỷ yếu hội nghị khoa học "Đổi mới phương pháp dạy và học" tại trường Đại học Bách khoa; Số: 10;Từ->đến trang: 98-105;Năm: 2009
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT

ABSTRACT

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn