Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,212,640

[1] Năm học 2002-2003. Giấy chứng nhận giảng viên giỏi cấp ĐHĐN, QĐ số: 1651/QĐ-TĐKT ký ngày 05/11/2003 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng. Số: 1651/QĐ-TĐKT. Năm: 05/11/2003.
[2] Năm học 2003-2004. Giấy chứng nhận giảng viên giỏi cấp ĐHĐN, QĐ số: 1755/QĐ-TĐKT ký ngày 11/11/2004 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng. Số: 1755/QĐ-TĐKT. Năm: 11/11/2004.
[3] Năm học 2009-2010. Chiến sĩ thi đua cơ sở cấp ĐHĐN, QĐ số: 5122 ký ngày 20/10/2010 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng. Năm: 20/10/2010.
[4] Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng, số: 1271/QĐKT ký ngày 01/11/2000. Số: 1271/QĐKT. Năm: 2000.
[5] Năm học 2001-2002. Giấy chứng nhận giảng viên giỏi cấp ĐHĐN, QĐ số: 1501/QĐ-TĐKT ký ngày 12/11/2002 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng. Số: 1501/QĐ-TĐKT. Năm: 2001-2002.
[6] Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng, số: 1500/QĐKT ký ngày 01/11/2002. Số: 1500/QĐKT. Năm: 2002.
[7] Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng, số: 1652/QĐKT ký ngày 05/11/2003. Số: 1652/QĐKT. Năm: 2003.
[8] Năm học 2004-2005. Giấy chứng nhận giảng viên giỏi cấp ĐHĐN, QĐ số: 2060/QĐ-TĐKT ký ngày 09/11/2005 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng. Số: 2060/QĐ-TĐKT. Năm: 2004-2005.
[9] Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, số: 6928 QĐ/BGD&ĐT ký ngày 17/12/2005. Số: 6928 QĐ/BGD&ĐT. Năm: 2005.
[10] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, số khen thưởng: 2099/QĐ/ BGD&ĐT ký ngày 13/04/2005. Số: 2099/QĐ/ BGD&ĐT. Năm: 2005.
[11] Năm học 2005-2006. Giấy chứng nhận giảng viên giỏi cấp ĐHĐN, QĐ số: 2667/QĐ-TĐKT ký ngày 14/11/2006 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng. Số: 2667/QĐ-TĐKT. Năm: 2005-2006.
[12] Bằng khen của UBND thành phố Đà Nẵng, số khen thưởng: 2214/KT ký ngày 23/11/2006. Số: 2214/KT. Năm: 2006.
[13] Năm học 2006-2007. Chiến sĩ thi đua cơ sở cấp ĐHĐN, QĐ số: 4914 ký ngày 07/11/2007 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng. Năm: 2006-2007.
[14] Năm học 2007-2008. Chiến sĩ thi đua cơ sở cấp ĐHĐN, QĐ số: 3554 ký ngày 07/11/2008 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng. Năm: 2007-2008.
[15] Chiến sĩ thi đua cấp Bộ năm học 2006-2007, số: 2010/QĐ-BGDĐT ký ngày 11/04/2008.. Số: 2010/QĐ-BGDĐT. Năm: 2008.
[16] Năm học 2008-2009. Chiến sĩ thi đua cơ sở cấp ĐHĐN, QĐ số: 3173 ký ngày 26/10/2009 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng. Năm: 2008-2009.
[17] Bằng khen của Thủ Tướng Chính phủ, Quyết định số: 1367 QĐ/TTg ký ngày 26/08/2009. Số: 1367 QĐ/TTg. Năm: 2009.
[18] Chiến sĩ thi đua cấp Bộ năm học 2009-2010, ký ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Số: 6156/QĐ-BGDĐT. Năm: 2010.
[19] Năm học 2010-2011. Chiến sĩ thi đua cơ sở cấp ĐHĐN, QĐ số: 5122 ký ngày 20/10/2010 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng. Số: QĐ số: 5122. Năm: 2010.
[20] Năm học 2009-2010. Chiến sĩ thi đua cơ sở cấp ĐHĐN, Quyết định số 5122/QĐ-ĐHĐN ngày 20/10/2010 do Giám đốc Đại học Đà Nẵng ký.. Số: 5122/QĐ-ĐHĐN ngày 20/10/2010. Năm: 2010.
[21] Năm 2012- Huân Chương Lao động Hạnh Ba. Số: 959 QĐ/CTN Ký ngày 03/07/2012. Năm: 2012.
[22] Năm 2013 - Nhà giáo Tiêu biểu của Bộ Giáo Dục & Đào tạo - Giai đoạn 2008-2013. Năm: 2013.
[23] Năm học 2014-2015. Giấy khen của Hiệu Trưởng Trường Đại học Bách khoa - Giai đoạn 1975-2015. Năm: 2015.
[24] Năm học 2011-2012. Chiến sĩ thi đua cơ sở cấp ĐHĐN. QĐ số: 6520 ký ngày 07/11/2012 của Giám đốc ĐHĐN. Số: QĐ số: 6520 ký ngày 07/11/2012. Năm: Năm học 2011-2012..
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn