Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 71,828,215

 Tuning the electronic and optical properties of two-dimensional graphene-like C2N nanosheet by strain engineering
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hunh Vinh Phuc, Vu Van Tuan, Nguyen Ngoc Hieu, Le Thi Thu Phuong, Bui Dinh Hoi, Nguyen Van Hieu, Nguyen Van Chuong
Nơi đăng: Journal of Electronic Materials (SCI); Số: Published online: 03 May;Từ->đến trang: 64-73;Năm: 2018
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn