Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,984,642

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: ẢNH HƯỞNG CỦA LIÊN KẾT SPIN QUỸ ĐẠO LÊN TÍNH CHẤT ĐIỆN TỬ CỦA MoS2 ĐƠN LỚP. Tác giả: Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Văn Chương, Lê Thị Thu Phương, Lê Công Nhân, Nguyễn Ngọc Hiếu. tạp chí khoa học và giáo dục. Số: 30. Trang: 1-4. Năm 2018. (Mar 31 2019 4:06PM)
[2]Bài báo: Sự phụ thuộc trường âm điện từ theo nhiệt độ trong dây lượng tử hình trụ AlGaAs/GaAs. Tác giả: TS. Nguyễn Văn Hiếu*; GS.TS. Nguyễn Quang Báu. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 12(121).2017. Trang: 43. Năm 2017. (Jan 30 2018 1:32PM)
[3]Bài báo: Ảnh hưởng của biến dạng và điện trường ngoài lên tính chất điện tử của hệ Graphene-Molybdenum Disulfied. Tác giả: Nguyen Van Chuong, Nguyen Ngoc Hieu, Le Thi Thu Phuong, Le Thi Phuong Thao, Luu Duc Tho, Bui Dinh Hoi, Nguyen Van Hieu. S P M S. Số: 1. Trang: 171-175. Năm 2017. (Jan 20 2018 5:32AM)
[4]Bài báo: THE DEPENDENCE OF AN ACOUSTOMAGNETOELECTIC FIELD ON THE TEMPERATURE IN A CYLINDRICAL QUANTUM WIRE AlGaAs/GaAs. Tác giả: Nguyen Van Hieu, Nguye Quang Bau. THE UNIVERSITY OF DANANG, JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY. Số: 12. Trang: accepted. Năm 2017. (Jan 20 2018 5:34AM)
[5]Bài báo: Sự phụ thuộc trường âm điện từ lên một số đại lượng trong siêu mạng pha tạp. Tác giả: Nguyen Van Hieu. Journal of Science & Education. Số: 18. Trang: 1-4. Năm 2016. (May 17 2016 10:52AM)
[6]Bài báo: Trường Âm Điện Từ Lượng Tử Trong Siêu Mạng Pha Tạp GaAs:Si/GaAs:Bi. Tác giả: Nguyen Van Hieu, Nguyen Quang Bau. VNU Journal of Science, Mathematics
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: 1S. Trang: 79-85. Năm 2015.
(Oct 12 2014 4:57PM)
[7]Bài báo: The Influence of the electromagnetic wave on the nonlinear quantum acoustoelectric current.. Tác giả: Nguyen Van Hieu, Nguyen Quang Bau, Nguyen Van Nghia. Vietnamese academy of science and technology. Số: 3c, september. Trang: pages: 428-435. Năm 2014. (Jul 31 2015 11:09PM)
[8]Bài báo: Sự phụ thuộc của dòng âm điện lượng tử lên tần số sóng âm trong siêu mạng. Tác giả: ThS. Nguyễn Văn Hiếu*; GS.TS. Nguyen Quang Bau. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 1(74).2014-Quyển 1. Trang: 99. Năm 2014. (May 6 2014 5:00PM)
[9]Bài báo: TÍNH TOÁN DÒNG ÂM ĐIỆN PHI TUYẾN TRONG SIÊU MẠNG PHA TẠP GaAs:Si/GaAs:Be KHI CÓ MẶT SÓNG ĐIỆN TỪ . Tác giả: Nguyen Van Hieu, Nguyen Quang Bau. Journal of science and technology. Số: No.6(79). Trang: 95-99. Năm 2014. (Jun 3 2014 2:57PM)
[10]Bài báo: Tính toán dòng âm điện phi tuyến trong siêu mạng pha tạp GaAs:Si/GaAs:Be khi có mặt sóng điện từ ngoài. Tác giả: ThS. Nguyễn Văn Hiếu*; GS.TS. Nguyễn Quang Báu. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 6(79).2014, Quyển 1. Trang: 99. Năm 2014. (Sep 19 2014 10:51AM)
[11]Bài báo: Lý thuyết lượng tử về hấp thụ phi tuyến sóng điện từ bởi điện tử giam cầm trong dây lượng tử hình chữ nhật với hố thế cao vô hạn khi có mặt từ trường. Tác giả: Hoang Dinh Trien, Nguyen Van Hieu. Kỷ yếu hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường đại học sư phạm toàn quốc
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: 1. Trang: 237-242. Năm 2013.
(Aug 30 2013 7:56AM)
[12]Bài báo: Theory of the acoustoelectric current in a quantum well. Tác giả: Nguyen Van Hieu and Nguyen Quang Bau
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí KHCN-ĐHĐN. Số: 12. Trang: 42-47. Năm 2013. (Dec 11 2013 9:36AM)
[13]Bài báo: The Influence of the Electromagnetic Wave on the Nonlinear Quantum Acoustoelectric Current in a Doping Superlattice. Tác giả: Nguyen Van Hieu, Nguyen Van Nghia, Nguyen Quang Bau. the 8th national conference SPMS. Số: 11/2013. Trang: http://www.spms2013.ac.vn. Năm 2013. (Aug 31 2013 9:39AM)
[14]Bài báo: Hiệu Ứng Âm Điện Từ Trong Hố Lượng Tử. Tác giả: Nguyen Van Hieu, Nguyen Thi Thuy Trang
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí khoa học và Giao dục, trường ĐHSP-ĐHĐN. Số: 2. Trang: 20-25. Năm 2012. (Aug 30 2013 6:40AM)
[15]Bài báo: The Acoustoelectric Current in a Doped Superlattices. Tác giả: Nguyen Van Hieu, Nguyen Quang Bau. VNU Journal of Science, Mathematics. Số: vol 28, 1S. Trang: 63-68. Năm 2012. (Sep 1 2013 9:44PM)
[16]Bài báo: Cộng Hưởng Tham Số Phonon Âm và Phonon Quang Trong Siêu Mạng. Tác giả: Nguyen Van Hieu. Tạp chí khoa học và công nghệ, ĐHĐN. Số: 8. Trang: 93-98. Năm 2011. (Aug 30 2013 6:36AM)
[17]Bài báo: Hấp thụ phi tuyến sóng điện từ mạnh bởi điện tử giam cầm trong trong dây lượng tử hình chữ nhật. Tác giả: Nguyen Van Hieu. Tạp chí khoa học và công nghệ, ĐHĐN. Số: 5. Trang: 91-97. Năm 2010. (Aug 30 2013 6:31AM)
[18]Bài báo: The nonlinear Acoustoelectric effect in a Superlattice. Tác giả: Nguyen van Hieu, Nguyen Quang Bau, Tran Cong Phong. Communication in Physics. Số: 3. Trang: 249-255. Năm 2010. (Aug 24 2013 8:17AM)
[19]Bài báo: Acoustomagnetoelectric effect in a compositional superlattice. Tác giả: Nguyen Van Hieu, Nguyen Quang Bau, Tran Cong Phong. VNU Journal of Science, Mathematics-Physics. Số: 25. Trang: 131-136. Năm 2009. (Aug 30 2013 6:43AM)
[20]Bài báo: The influence of an external magnetic field on the nonlinear absorption coefficient of a strong electromagnetic wave by confined electrons in doping superlattices. Tác giả: Do Manh Hung, Nguyen Van Hieu, Nguyen Quang Bau. Kỷ yếu hội nghị vật lý chất rắn và khoa hoc vật liệu lần thứ 6. Số: 1. Trang: 452-457. Năm 2009. (Aug 30 2013 8:04AM)
[21]Bài báo: The nonlinear absorption coefficient of the electromgnetic wave caused by confined electrons in the cylindrical wire. Tác giả: Nguyen Quang Bau, Nguyen Van Hieu, ect.. the 33th national conference on theoretical physics
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: 8/2008. Trang: www.iop.vast.ac.vn. Năm 2008.
(Aug 31 2013 9:35AM)
[22]Tham luận: Investigation the nonlinear absorption coefficient of the electromgnetic wave caused by confined electrons in the two dimensional systems. Tác giả: Nguyen Quang Bau, Nguyen Van Hieu. the 32th national conference on theoretical physics
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Trang: www.iop.vast.ac.vn. Năm 2007.
(Aug 31 2013 9:32AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Graphene/WSeTe van der Waals heterostructure: Controllable electronicproperties and Schottky barrier via interlayer coupling and electric field. Authors: Tuan V. Vu, Nguyen V. Hieu, Huynh V. Phuc, Nguyen N. Hieu, H.D. Bui, Bin Amin, M. Idrees, Chuong V. Nguyen. Applied Surface Science. No: 507. Pages: 145036-145046. Year 2020. (Dec 31 2019 5:08AM)
[2]Article: Magneto-optical absorption in silicene and germanene induced by electric and Zeeman fields. Authors: Do Muoi, Nguyen N. Hieu, Chuong V. Nguyen, Bui D. Hoi, Hieu V. Nguyen, Nguyen D. Hien, Nikolai A. Poklonski, S. S. Kubakaddi, and Huynh V. Phuc.. Physical Review B. No: 101. Pages: 205408.1-205408.12. Year 2020. (May 8 2020 2:36PM)
[3]Article: Strain effects on the electronic and optical properties of Van der Waals heterostructure MoS /WS : A first-principles study. Authors: M. Farkous , M. Bikerouin , Doan V. Thuan , Y. Benhouria , M. El-Yadri , E. Feddi , H. Erguig , F. Dujardin , Chuong V. Nguyen , Nguyen V. Hieu , H.D. Bui , Nguyen N. Hieu , Huynh V. Phuc. Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures. No: 116. Pages: 113799-113806. Year 2020. (Nov 8 2019 3:43AM)
[4]Article: Strain-tunable electronic and optical properties of monolayer GeSe: Promising for photocatalytic water splitting applications. Authors: Hong T. T. Nguyen, Tuan V. Vua, Nguyen T. T. Binh, D. M. Hoat, Nguyen V. Hieu, Nguyen T. T. Anh, Chuong V. Nguyen, Huynh V. Phuc, Hamad R. Jappor, Mohammed M. Obeid, Nguyen N. Hieu. Chemical Physics (SCI). No: 529. Pages: 110543-110550. Year 2020. (Oct 5 2019 8:57PM)
[5]Article: Strain engineering and electric field tunable electronic properties of Ti2CO2 MXene monolayer. Authors: Khang D Pham, Nguyen V Hieu ,Le M Bui, Igor V Ershov, Nguyen N Hieu , Huynh V Phuc, Bui D Hoi, Le T T Phuong, Le M Duc, M I drees, Bin Amin and Chuong V Nguyen. Materials Research Express. No: 6. Pages: 65910-65917. Year 2019. (May 17 2019 8:39PM)
[6]Article: Electronic properties of WS2 and WSe2 monolayers with biaxial strain: A first-principles study. Authors: Do Muoi, Nguyen N. Hieu, Huong T. T. Phung, Huynh V. Phuc, B. Amin, Bui D. Hoi, Nguyen V. Hieu, Le C. Nhan, Chuong V. Nguyen, P. T. T. Le. Chemical Physics Journal. No: 01. Pages: 69-73. Year 2019. (Dec 20 2018 3:16AM)
[7]Article: Band alignment and optical features in Janus-MoSeTe/X(OH) (X = Ca, Mg) van der Waals heterostructures. Authors: Dat D. Vo, Huynh V. Phuc, Tuan V. Vu, Nguyen V. Hieu, Nguyen T. T. Binh, and Chuong V. Nguyen, Nguyen N. Hieu, Le T. T. Phuong, M. Idrees, B. Amin. Phys. Chem. Chem. Phys. No: 21. Pages: 25849-25858. Year 2019. (Nov 28 2019 5:58AM)
[8]Article: Opening a band gap in graphene by C–C bond alternation: a tight binding approach. Authors: Doan Q Khoa, Chuong V Nguyen, Le M Bui, Huynh V Phuc, Bui D Hoi, Nguyen V Hieu, Vo Q Nha, Nguyen Huynh, Le C Nhan and Nguyen N Hieu. Materials Research Express. No: 04. Pages: 045605-045612. Year 2019. (Jan 18 2019 10:04AM)
[9]Article: Tuning the electronic properties of GaS monolayer by strain engineering and electric field. Authors: Khang D. Phama, Vo T.T.Vic, Doan V.Thuan, Nguyen V. Hieu, Chuong V. Nguyen, Huynh V. Phuc, Bui D. Hoi, Le T. T. Phuong, Nguyen Q. Cuong, Dung V.Lue, Nguyen N. Hieu,. Chemical Physics Journal. No: 524. Pages: 101-105. Year 2019. (May 17 2019 8:48PM)
[10]Article: Magneto-optical effect in GaAs/GaAlAs semi-parabolic quantum well. Authors: Nguyen D. Hien, C.A. Duque, E.Feddi, Nguyen V. Hieu, HoangD.Trien, LeT.T. Phuong, BuiD.Hoi, LeT.Hoa, ChuongV.Nguyen, Nguyen N. Hieu, HuynhV.Phuc,. Thin Solid Films. No: 682. Pages: 10-17. Year 2019. (May 11 2019 9:15AM)
[11]Article: Tunable electronic properties of InSe by biaxial strain: from bulk to single-layer. Authors: Khang D Pham, Vo T T Vi, Doan V Thuan, Le T T Phuong, Le T Hoa, Nguyen V Hieu, Chuong V Nguyen, Huynh V Phuc, Hamad R Jappor, Nguyen Q Cuong, Bui D Hoi and Nguyen N Hieu. Mater. Res. Express. No: 6. Pages: 115002-115007. Year 2019. (Oct 5 2019 8:45PM)
[12]Article: Tailoring the structural and electronic properties of an SnSe2/MoS2 van der Waals heterostructure with an electric field and the insertion of a graphene sheet. Authors: Tuan V. Vu, Nguyen V. Hieu, Le T. P. Thao, Nguyen N. Hieu, Huynh V. Phuc, H. D. Bui, M. Idrees, B. Amin, Le M. Duch and Chuong V. Nguyen.. Phys. Chem. Chem. Phys. No: 21. Pages: 22140-22149. Year 2019. (Oct 5 2019 8:51PM)
[13]Article: Coulomb Green’s functions in the problem of photodetachment of the negatively charged hydrogen ion. Authors: Ilya D. Feranchuk, Dung V. Lu, Nguyen V. Hieu, and Nguyen N. Hieu. THE EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL D. No: 73. Pages: 110-117. Year 2019. (May 23 2019 10:21AM)
[14]Article: Strain-Tunable Electronic and Optical Properties of Monolayer Germanium Monosulfide: Ab-Initio Study. Authors: P. T. T. Le, Chuong V. Nguyen, Doan V. Thuan, Tuan V. Vu, V. V. Ilyasov, N. A. PoklonskiHuynh V. Phuc, I. V. Ershov, G. A. Geguzina, Nguyen V. Hieu, Bui D. Hoi, Ngo X. CuongNguyen N. Hieu. Journal of Electronic Materials (SCI). No: 12 February (https://doi.org/10.1007/s11664-019-06980-7). Pages: 1-8. Year 2019. (Mar 31 2019 3:25PM)
[15]Article: Tailoring electronic properties and Schottky barrier in sandwich heterostructure based on graphene and tungsten diselenide. Authors: P.T.T.Le, Le M.Bui, Nguyen N.Hieu, Huynh V.Phuc, B.Amin, Nguyen V.Hieu, Chuong V. Nguyen. Superlattice and Microstructures (SCI). No: 94. Pages: 129-136. Year 2019. (Mar 31 2019 3:36PM)
[16]Article: First principles study of single-layer SnSe2 under biaxial strain and electric field: Modulation of electronic properties. Authors: Nguyen D. Hien, Nguyen Q. Cuongc, Le M. Buid, Pham C. Dinh, Chuong V. Nguyen, Huynh V. Phuch, Nguyen V. Hieu, Hamad R. Jappor, Le T.T. Phuong, Bui D. Hoi, Le C. Nhan, Nguyen N. Hieu. Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures. No: 111. Pages: 201-2015. Year 2019. (Mar 31 2019 3:44PM)
[17]Article: Tuning the electronic and optical properties of two-dimensional graphene-like C2N nanosheet by strain engineering. Authors: Hunh Vinh Phuc, Vu Van Tuan, Nguyen Ngoc Hieu, Le Thi Thu Phuong, Bui Dinh Hoi, Nguyen Van Hieu, Nguyen Van Chuong. Journal of Electronic Materials (SCI). No: Published online: 03 May. Pages: 64-73. Year 2018. (May 9 2018 5:48AM)
[18]Article: Tuning the electronic properties, effective mass and carrier mobility of MoS2 monolayer by strain engineering. Authors: Huynh Vinh Phuc, Nguyen Ngoc Hieu, Bui Dinh Hoi, Nguyen Van Hieu, Tran Van Thu, Nuyen Manh Hung, Victor V. Ilyasov, Nikolai A. Pokloski and Chuong V. Nguyen. Journal of Electronic Materials (SCI). No: 01. Pages: 730-737. Year 2018. (Jan 20 2018 5:14AM)
[19]Article: Linear and nonlinear of Magneto-optical properties of monolayer MoS2. Authors: Nguyen Van Chuong, Nguyen Ngoc Hieu, Do Muoi, Carlos A Duque, Nguyen Van Hieu, L. T. T Phuong, Bui Dinh Hoi, H V. Phuc. JOURNAL OF APPLIED PHYSICS (SCI). No: 123. Pages: 034301. Year 2018. (Jan 20 2018 5:19AM)
[20]Article: First-principles study of electronic properties of AB-stacked bilayer armchair graphene nanoribbons under out-plane strain. Authors: C V Nguyen, N V Hieu, L C Nhan, H V Phuc, V V IIyasov and N N Hieu. Indian J Phys. No: 4. Pages: 447-452. Year 2018. (Mar 21 2018 11:49PM)
[21]Article: Ab-initio study of electronic and optical properties of biaxially deformed single-layer GeS. Authors: Khang D. Phama,b, Chuong V. Nguyenc,∗∗, Huynh V. Phucd, Tuan V. Vue,f, Nguyen V. Hieug, Bui D. Hoii, Le C. Nhanh, Vo Q. Nhaj, Nguyen N. Hieuk,∗. Superlattices and Microstructures. No: 120. Pages: 501-507. Year 2018. (Oct 5 2018 3:22AM)
[22]Article: Out-of-plane strain and electric field tunable electronic properties and Schottky contact of graphene/atimonene heterostructure. Authors: Huynh Vinh Phuc, Nguyen Ngoc Hieu, Bui Dinh Hoi, Le T. T Phuong, Nguyen Van Hieu, Chuong N Van. Superlattice and Microstructures (SCI). No: 112. Pages: 554-560. Year 2017. (Jan 20 2018 5:25AM)
[23]Article: Linear and nonlinear magneto-optical properties of monolayer phosphorene. Authors: Chương V. Nguyễn,Nguyễn Ngọc Hiếu,C. A. Duque, Doãn Quốc Khoa, Nguyễn Văn Hiếu, Lương Văn Tùng, and Huỳnh Vĩnh Phúc.. JOURNAL OF APPLIED PHYSICS (SCI). No: 121. Pages: 045107(1)-045107(6). Year 2017. (Feb 1 2017 11:35AM)
[24]Article: Linear and nonlinear magneto-optical absorption coefficients and refractive index changes in graphene. Authors: Chuong V. Nguyen, Nguyen N. Hieu, Carlos A. Duque, Nikolai A. Poklonski, Victor V. Ilyasov,Nguyễn V. Hiếu, Le Dinh, Quach K. Quang, Luong V. Tung, Huynh V. Phuc. Optical Materials-Elsevier (SCI). No: Volume 69. Pages: 328–332. Year 2017. (May 3 2017 2:29PM)
[25]Article: Phase Transition in Armchair Graphene Nanoribbon Due to Peierls Distortion. Authors: Chương Văn Nguyễn, Nguyễn Văn Hiếu, Huỳnh Ngọc Toàn, Lễ Công Nhận, Ngô Thị Anh & Nguyễn Ngọc Hiếu. Journal of Electronic Materials (SCI). No: 6. Pages: 3815-3819. Year 2017. (May 4 2017 7:47AM)
[26]Article: First principles study of the structural and electronic properties of graphene/MoS2 interfaces. Authors: Nguyen Ngoc Hieu, Huynh Vinh Phuc, Nguyen Van Hieu, Nguyen Van Chuong ect.. JOURNAL OF APPLIED PHYSICS (SCI). No: 122. Pages: 104301. Year 2017. (Jan 16 2018 10:39AM)
[27]Article: First principles study of electronic properties of AN-stacked bilayer armchair graphene nanoribbons under out plane strain. Authors: Nguyen Van Chuong, Nguyen Van Hieu, Le Cong Nhan, Huynh Vinh Phuc, Nguyen Ngoc Hieu, ect.. Indian Journal of Physics. No: Accepted. Pages: 1080. Year 2017. (Jan 16 2018 10:46AM)
[28]Article: Band gap and electronic properties of molybdenum disulphide under strain engineering: density functional theory calculations. Authors: Chuong V. Nguyen, Victor V. Ilyasov, Hieu V. Nguyen & Hieu N. Nguyen. Journal Molecular Simulation (SCI). No: 2. Pages: 86-91. Year 2017. (Oct 1 2016 2:53PM)
[29]Article: Linear and nonlinear magneto-optical absorption in parabolic quantum well. Authors: Huynh Vinh Phuc, Doan Quoc Khoa, Nguyen Van Hieu, Nguyen Ngoc Hieu. Optik - International Journal for Light and Electron Optics (SCI). No: 22. Pages: 10519-10526. Year 2016. (Sep 1 2016 8:53PM)
[30]Article: The Influence of the Electromagnetic Wave on the Acoustomagnetoelectric Effect in a Doped Superlattice. Authors: Nguyen Dinh Nam, Nguyen Van Hieu, and Nguyen Quang Bau. PIERS-Progress In Electromagnetics Research Symposium. No: 08. Pages: 3888-3892. Year 2016. (Sep 1 2016 9:01PM)
[31]Article: Transport properties of armchair graphene nanoribbons under uniaxial strain: A first principles study. Authors: Chuong V. Nguyen, V.V. Ilyasov, Nguyen Van Hieu, Nguyen Ngoc Hieu. Solid State Communications, ISSN: 0038-1098; SCI; Impact factor: 1.897. No: 7. Pages: 10–13. Year 2016. (Apr 18 2016 9:02AM)
[32]Article: The dependence of a quantum acoustoelectric current on some qualities in a cylindrical quantum wire an infinite potential GaAs/GaAsAl. Authors: "Nguyen Vu Nhan, Nguyen Van nghia, Nguyen Van Hieu. Journal of Materials Transactions, the Japan Institute of metals and materials, SCIE. No: 9, Vol 56. Pages: 1408-1411. Year 2015. (Jul 31 2015 11:04PM)
[33]Article: The Influence of the Electromagnetic Wave on the Quantum Acoustomagnetoelectric Field in a Quantum Well with a Parabolic Potential. Authors: Nguyen Van Hieu, Nguyen Quang Bau. Progress in Electromagnetics research symposyum(ISI). No: 08. Pages: 1949-1953. Year 2014. (Jun 3 2014 3:03PM)
[34]Article: Peierls instability in (5,5) and (9,0) carbon nanotubes: Effect of torsional strain on band gap. Authors: Nguyen Ngoc Hieu, Nguyen Van Hieu
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Physica Status Solidi b (ISI), IF=1.6. No: 8. Pages: 1614-1618. Year 2014. (Jun 3 2014 3:07PM)
[35]Presentations: The Quantum Theory of The Acoustoelectric current in a Compositional Superlattice.. Authors: Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Quang Báu, Hoàng Đình Triển
marriage affairs open i want an affair
. 1st International Workshop on Theoretical. Pages: www.iop.vast.ac.vn/. Year 2013. (Aug 23 2013 11:59AM)
[36]Article: The Influence of an Electromagnetic Wave on the Acoustoelectric Current in a Rectangular Quantum Wire with an Infinite Potential. Authors: Nguyễn Văn Hiếu, Nguyến Quang Báu, Nguyễn Văn Nghĩa. Progress In Electromagnetics Research Symposium USA (ISI). No: 52. Pages: 410-416. Year 2013. (Aug 23 2013 11:44AM)
[37]Article: The Influence of the Electromagnetic Wave on the Nonlinear Quantum Acoustoelectric Current in a Quantum Well. Authors: Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Quang Báu. Progress In Electromagnetics Research Symposium USA (ISI). No: 52. Pages: 466-472. Year 2013. (Aug 23 2013 11:46AM)
[38]Article: The Influence of a Strong Electromagnetic Wave (Laser Radiation) on the Hall Coefficient in Doped Semiconductor Superlattices with an In-plane Magnetic Field. Authors: Nguyễn Văn Hiếu, Nguyến Quang Báu, Bùi Đình Hợi. Progress In Electromagnetics Research Symposium USA(ISI)
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. No: 52. Pages: 416-422. Year 2013.
(Aug 23 2013 11:42AM)
[39]Article: The quantum acoustoelectric current in a doped superlattice GaAs:Si/GaAs:Be. Authors: Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Quang Báu
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Superlattices and Microstructure. ELSEVIER (ISI), IF=1.64. No: 63. Pages: 121-130. Year 2013. (Aug 23 2013 11:56AM)
[40]Article: The Influence of the electromagnetic Wave on the Nonlinear Acoustoelectric Effect in a Superlattice. Authors: Nguyễn Văn Hiếu, Nguyến Quang Báu, Nguyễn Vũ Nhân. Progress In Electromagnetics Research Symposium USA (ISI)
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. No: 47. Pages: 1048-1053. Year 2012.
(Aug 23 2013 11:49AM)
[41]Article: The quantum acoustomagnetoelectric field in a quantum well with a parabolic potential. Authors: Nguyễn Văn Hiếu, Nguyến Quang Báu, Nguyễn Vũ Nhân
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Superlattices and Microstructure. ELSEVIER(ISI), IF=1.64. No: 52. Pages: 921-930. Year 2012. (Aug 23 2013 11:38AM)
[42]Article: Calculations of the Acoustoelectric Current in a Quantum Well by Using a Quantum Kinetic Equation . Authors: Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Quang Báu, Nguyễn Vũ Nhân. Journal of the Korean Physical Society (ISI), IF=1.2. No: 12. Pages: 2026∼2031. Year 2012. (Aug 23 2013 11:40AM)
[43]Article: Theory of acoustomagnetoelectric effect in a superlattice. Authors: Nguyễn Văn Hiếu, Nguyến Quang Báu
marriage affairs open i want an affair
. Progress In Electromagnetics Research Symposium USA (ISI)
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. No: 40. Pages: 342-347. Year 2010.
(Aug 23 2013 11:47AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn