Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,984,388

[1] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2010, 2011, 2013, 2014,2015,2016,2017, 2018, 2019.
[2] Giấy khen của Giám Đốc ĐHĐN. Số: 5124/QĐKT. Năm: 2010,2014.
[3] Chiến sĩ thi đua cấp bộ. Số: 5540/QĐ-BGD ĐT. Năm: 2015.
[4] Bằng khen Bộ trưởng. Số: 5358/QĐ-BGDĐT. Năm: 2016.
[5] Bằng khen bài báo Quốc tế ISI của chủ tịch thành phố Đà Nẵng. Số: 7510/QĐ-UBND. Năm: 2016, 2017.
[6] Chiến sĩ thi đua cấp Bộ. Số: 4343/QĐ-BGDĐT. Năm: 2019.
[7] Bằng khen Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 05 năm liền (2014-2018). Số: 13086-QQĐ/TU. Năm: 2019.
[8] Nhà khoa học trẻ tiêu biểu dưới 35 tuổi gặp thủ tướng Chính phủ. Năm: 9-2015.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn