Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,984,967

[1] Đề tài cấp Bộ trọng điểm: Nghiên cứu tính chất điện tử và tính chất quang của một số vật liệu hai chiều có cấu trúc tương tự graphene. Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Hiếu. Thành viên: Huỳnh Vĩnh Phúc, Dụng Văn Lữ, Lê Thị Thu Phương, Lê Thị Phương Thảo. Mã số: B2019-DNA.07. Năm: 2020. (Dec 4 2018 3:22PM)
[2] Đề tài cấp Nhà nước: Cấu trúc, các tính chất điện tử và truyền dẫn của vật liệu hai chiều và các vật liệu xếp lớp Van der Waals giữa chúng. Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Chương. Thành viên: Nguyễn Văn Hiếu, Lê Thị Phương Thảo.... Mã số: 103.01-2019.05. Năm: 2020. (Jan 9 2020 3:07PM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Ảnh hưởng của biến dạng và điện trường ngoài lên tính chất điện tử của một số vật liệu hai chiều đơn lớp họ dichalcogenide. Chủ nhiệm: Nguyen Van Hieu. Thành viên: Huynh Vinh Phuc; Dung Van Lu; Le Thi Thu Phuong. Mã số: TD2018. Năm: 2019. (Jan 16 2018 10:28AM)
[4] Đề tài cấp Nhà nước: Nghiên cứu tính chất điện tử và truyền dẫn của Graphene trên các đế bán dẫn: Ảnh hưởng của biến dạng và điện trường ngoài. Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Chương. Mã số: 103.01-2016.07. Năm: 2019. (Dec 5 2018 12:53AM)
[5] Đề tài cấp cơ sở: Phát triển phương pháp toán tử trong bài toán của lýthuyết trường lượng tử. Chủ nhiệm: Dung Van Lu. Thành viên: Nguyen Van Hieu, Nguyen Thi Xuan Hoai.... Mã số: T2017-TĐ-03-01. Năm: 2018. (Dec 5 2018 10:29AM)
[6] Đề tài cấp Nhà nước: Ảnh hưởng của biến dạng Peierls lên tính chất truyền dẫn của graphenen nanoribbon. Chủ nhiệm: Nguyen Ngoc Hieu. Mã số: 103.01-2014.04. Năm: 2017. (Mar 15 2015 11:49PM)
[7] Đề tài cấp Bộ: Tính toán hiệu ứng âm điện từ và ảnh hưởng của phonon giam cầm lên hiệu ứng âm điện từ trong bán dẫn thấp chiều bằng phương pháp phương trình động lượng tử. Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Hiếu. Thành viên: Nguyễn Quang Báu, Nguyễn Văn Nghĩa, Hoàng Đình Triển, Huỳnh Vĩnh Phúc. Mã số: B2016.ĐNA.13. Năm: 2017. (Apr 18 2016 9:07AM)
[8] Đề tài cấp ĐHĐN: Tính toán hiệu ứng âm-điện-từ trong hệ bán dẫn hai chiều bằng phương pháp phương trình động lượng tử. Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Hiếu. Thành viên: GS.TS. Nguyễn Quang Báu. Mã số: Đ2014-03-61. Năm: 2014. (Jun 3 2014 2:52PM)
[9] Đề tài cấp Nhà nước: Nghiên cứu lý thuyết ảnh hưởng của sự giam cầm điện tử và phonon lên các hiệu ứng động trong các hệ bán dẫn thấp chiều (siêu mạng, hố lượng tử, dây lượng tử,...). Chủ nhiệm: Nguyễn Quang Bau. Thành viên: Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Văn Nghĩa. Mã số: 103.01-2011.18. Năm: 2013. (Aug 31 2013 9:02AM)
[10] Đề tài cấp Bộ trọng điểm: Nghiên cứu lý thuyết hiệu ứng Âm-Điện-Từ trong các hệ thấp chiều. Chủ nhiệm: Nguyễn Quang Bau. Thành viên: Nguyễn Văn Hiếu, các cộng sự. Mã số: QGTĐ. No. 12. 01. Năm: 2013. (Aug 31 2013 9:08AM)
[11] Đề tài cấp ĐHĐN: lý thuyết lượng tử về một số hiệu ứng trong bán dẫn thấp chiều. Chủ nhiệm: Hoàng Đình Triển. Thành viên: Nguyễn Văn Hiếu, Lê Hồng Sơn, Trần Bá Nam. Mã số: DN2013. Năm: 2013. (Aug 31 2013 8:39AM)
[12] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng giáo trình Vật lý Đại cương 1 theo chuẩn Đại học Mỹ nhằm phục vụ cho công tác giảng dạy sinh viên Đại Học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Hiếu. Thành viên: Nguyễn Nhật Quang, Lê Hồng Sơn. Mã số: T2012-03-18. Năm: 2012. (Aug 31 2013 8:34AM)
[13] Đề tài cấp Bộ: Khảo sát hệ số hấp thụ phi tuyến sóng điện từ bởi điện tử giam cầm trong dây lượng tử. Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Hiếu. Thành viên: Nguyễn Quang Báu, Nguyễn Thị Bích Ngọc. Mã số: B2009-ĐN03-40. Năm: 2011. (Aug 30 2013 6:49AM)
[14] Đề tài cấp cơ sở: Tính toán hệ số hấp thụ phi tuyến sóng điện từ mạnh bởi điện tử giam cầm trong siêu mạng hợp phần. Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Hiếu. Mã số: T2008-03-25-49. Năm: 2008. (Aug 31 2013 8:36AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn