Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,816,332

 The quantum acoustomagnetoelectric field in a quantum well with a parabolic potential
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Văn Hiếu, Nguyến Quang Báu, Nguyễn Vũ Nhân
walgreens prints coupons open free printable coupons
Nơi đăng: Superlattices and Microstructure. ELSEVIER(ISI), IF=1.64; Số: 52;Từ->đến trang: 921-930;Năm: 2012
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn