Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,816,222

 The nonlinear absorption coefficient of the electromgnetic wave caused by confined electrons in the cylindrical wire
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyen Quang Bau, Nguyen Van Hieu, ect..
Nơi đăng: the 33th national conference on theoretical physics
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
; Số: 8/2008;Từ->đến trang: www.iop.vast.ac.vn;Năm: 2008
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
marriage affairs open i want an affair
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
ABSTRACT
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn