Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,301,285

 Sự phụ thuộc của dòng âm điện lượng tử lên tần số sóng âm trong siêu mạng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Nguyễn Văn Hiếu*; GS.TS. Nguyen Quang Bau
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: 1(74).2014-Quyển 1;Từ->đến trang: 99;Năm: 2014
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Dòng âm điện lượng tử được nghiên cứu bằng lý thuyết trong siêu mạng. Bài toán vật lý được khảo sát trong miền siêu âm qℓ>>1 (ở đây q là số sóng âm). Chúng tôi thu được biểu thức dòng âm điện lượng tử jQAE trong siêu mạng bằng cách sử dụng phương trình động lượng tử cho điện tử tương tác với sóng âm và tán xạ điện tử phonon âm. Sự phụ thuộc phi tuyến của dòng âm điện lượng tử lên tần số sóng âm ngoài, nhiệt độ của hệ T và các tham số đặc trưng cho siêu mạng đạt được. Kết quả tính toán số cho chỉ ra rằng sự xuất hiện các đỉnh của dòng âm điện lượng tử jQAE trong siêu mạng do sự dịch chuyển các mini vùng nn’ trong siêu mạng. Tất cả các kết quả này được so sánh với bán dẫn khối và hố lượng tử để chỉ ra sự khác biệt.
ABSTRACT
The quantum acoustoelectric current is studied by the theoretical quantum in a superlattice. The physical problem is investigated in the region ≫ 1 (where q is the acoustic wave number and is the electrons mean free path). We obtain analytical expression for the quantum acoustoelectric current jQAE in the superlattice by using the quantum kinetic equation for electron-external acoustic wave interaction and electron-acoustic phonon (internal acoustic wave) scattering. A nonlinear dependence of the quantum acoustoelectric current on the frequency of external acoustic wave, the temperature T of the system and the characteristic parameters of superlattice is achieved. The computational results for indicates that the existent peaks of quantum acoustoelectric current jQAE in the superlattice may be due to the transition between mini-bands n → n′. All these results are compared with those for normal bulk semiconductors and quantum well to show the differences.
marriage affairs open i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn