Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 71,826,685

 Tính toán dòng âm điện phi tuyến trong siêu mạng pha tạp GaAs:Si/GaAs:Be khi có mặt sóng điện từ ngoài
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Nguyễn Văn Hiếu*; GS.TS. Nguyễn Quang Báu
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 6(79).2014, Quyển 1;Từ->đến trang: 99;Năm: 2014
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Dòng âm điện phi tuyến trong siêu mạng pha tạp được khảo sát đối với sóng âm trong miền ql>>1 (ở đây q là số sóng âm) khi có mặt sóng điện từ. Sự phụ thuộc của dòng âm điện phi tuyến jNAE theo tần số của sóng âm bên ngoài wq, nhiệt độ T, biên độ E0 và tần số sóng điện từ  đạt được bằng phương trình động lượng tử cho electron tương tác với sóng âm ngoài và điện tử tương tác phonon âm. Tính toán số được thực hiện, và kết quả được thảo luận đối với siêu mạng pha tạp GaAs:Si/GaAs:Be. Kết quả tính toán chỉ ra rằng sự phụ thuộc của dòng âm điện phi tuyến theo tần số sóng âm ngoài wq, tần số sóng điện từ  và các tham số đặc trưng của siêu mạng pha tạp là không tuyến tính, nguyên nhân xuất hiện các đỉnh là do dịch chuyển giữa các mini vùng năng lượng. Lý thuyết lượng tử về dòng âm điện phi trong siêu mạng pha tạp GaAs:Si/GaAs:Be là một phát triển mới.
ABSTRACT
The nonlinear acoustoelectric (NAE) current in a doping superlattice (DSL) is investigated for an acoustic wave in the region ql>>1 (where q is the acoustic wave number) in the presence of an electromagnetic wave. The dependence of the NAE current jNAE on the frequency of external acoustic wave q, the temperature T, the amplitude E0 and frequency of the electromagnetic wave  are obtained by using the quantum kinetic equation for electron-external acoustic wave interaction and electron-acoustic phonon (internal acoustic wave) scattering. Numerical calculation is done, and the result is discussed for a typical GaAs:Si/GaAs:Be DSL. The computational results show that the dependence of the NAE current jNAE on the external acoustic wave frequency q, the frequency of electromagnetic wave  and the characteristic parameters of DSL is non-monotonic andthe cause of appearance peaks attributes the transition between mini-bands. The quantum theory of the NAE current in a GaAs:Si/GaAs:Be DSL is newly developed.
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn