Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,301,348

 lý thuyết lượng tử về một số hiệu ứng trong bán dẫn thấp chiều
marriage affairs open i want an affair
Chủ nhiệm:  Hoàng Đình Triển; Thành viên:  Nguyễn Văn Hiếu, Lê Hồng Sơn, Trần Bá Nam
Số: DN2013 ; Năm hoàn thành: 2013; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Tự nhiên
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn