Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 71,819,860

 Nghiên cứu lý thuyết ảnh hưởng của sự giam cầm điện tử và phonon lên các hiệu ứng động trong các hệ bán dẫn thấp chiều (siêu mạng, hố lượng tử, dây lượng tử,...)
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Chủ nhiệm:  Nguyễn Quang Bau
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Thành viên:  Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Văn Nghĩa
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Số: 103.01-2011.18 ; Năm hoàn thành: 2013; Đề tài cấp Nhà nước; Lĩnh vực: Tự nhiên
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards

cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn