Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,704,688

 Nghiên cứu nuôi trồng Chlorella vulgaris trong nước thải và xây dựng hệ thống thu hoạch hiệu quả hướng đến mục tiêu thu sinh khối tảo và xử lý nước thải
Chủ nhiệm:  Nguyễn Hoàng Minh; Thành viên:  Nguyễn Thị Thanh Xuân
Số: 2019 ; Năm hoàn thành: 2020; Đề tài Khác; Lĩnh vực: Môi trường

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn