Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,703,892

[1] Đã có thành tích tốt trong hoạt động liên chi. Năm: 2008.
[2] Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng vì đã có bài báo khoa học được công bố trên tạp chí khoa học uy tín. Số: 62733/UBND. Năm: 2017.
[3] Giấy khen của Giám đốc ĐHĐN. Năm: 2019.
[4] Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm: 2019.
[5] Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng vì đã có bài báo khoa học được công bố trên tạp chí khoa học uy tín. Số: 1350/QĐ-UBND. Năm: 2020.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn