Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,078,912

 Ảnh hưởng của khoảng cách trồng đến năng suất giống lạc LDH.10 trên đất phù sa và đất đen đá bọt Bazan
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hồ Huy Cường, Cái Đình Hoài, Nguyễn Trung Bình, Trương Thị Thuận, Đường Minh Mạnh, Nguyễn Phi Hùng
Nơi đăng: Tạp chí Nông nghiệp Và Phát triển nông thôn; Số: 11/2016;Từ->đến trang: 25-29;Năm: 2016
Lĩnh vực: Nông lâm ngư; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nghiên cứu ảnh hưởng của khoảng cách gieo trồng đến năng suất giống lạcLDH.10 được tiến hành trên đất đen sản phẩm bồi tụ của bazan tại xã NamDong, huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông và trên đất phù sa tại phường NhơnHưng, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Các khoảng cách gieo trồng đượcthực nghiệm trên đất đen sản phẩm bồi tụ của bazan và đất phù sa là 30 cm x10 cm x 1 hạt/hốc (đối chứng), 25 cm x 10 cm x 1 hạt/hốc, 20 cm x 10 cm x 1hạt/hốc, 15 cm x 10 cm x 1 hạt/hốc và 10 cm x 10 cm x 1 hạt/hốc. Kết quả thínghiệm cho thấy, trên đất phù sa tại Bình Định, với khoảng cách gieo trồng 25cm x 20 cm x 1 hạt/hốc, năng suất của giống lạc LDH.10 đạt 40,1 tạ/ha và caohơn so với đối chứng 17,9%, lãi ròng đạt 44,4 triệu đồng/ha/vụ và cao hơn sovới đối chứng 29,5%. Trên đất đen sản phẩm bồi tụ bazan ở Đắk Nông, vớikhoảng cách gieo trồng 25 cm x 20 cm x 1 hạt/hốc, năng suất của giống lạcLDH.10 đạt 40,1 tạ/ha và cao hơn so với đối chứng 24,9%, lãi ròng đạt 54,9triệu đồng/ha/vụ và cao hơn so với đối chứng 47,6%. Như vậy khoảng cáchgieo trồng thích hợp đối với giống lạc LDH.10 trên đất phù sa vùng duyên hảiNam Trung bộ và đất đen sản phẩm bồi tụ bazan ở Tây Nguyên là 25 cm x 20cm x 1 hạt/hốc.
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn