Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

[1] Bằng khen của BCH Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Số: 56 QN/TƯ. Năm: 1998.
[2] Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum. Số: 86/QĐC-KTT. Năm: 2000.
[3] Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum. Số: 256/QĐCT-KT. Năm: 2002.
[4] Huy chương " Vì thế hệ trẻ" của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Năm: 2002.
[5] Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum. Số: 118/QĐ-CT. Năm: 2006.
[6] Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2016-2017. Số: QĐ số 2726/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2017.
[7] Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2017-2018. Số: QĐ 3044/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2018.
[8] Bằng khen Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo. Số: QĐ số 4919/QĐ-BGDĐT. Năm: 2018.
[9] Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2018-2019. Năm: 2019.
[10] Chiến sĩ thu đua cấp Bộ năm học 2018-2019. Số: 4343/QĐ-BGDĐT. Năm: 2019.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn