Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,079,275

 Ảnh hưởng của phân bón hữu cơ đến năng suất giống lạc LDH.01 trên đất cát và đất đen đá bọt bazan
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hồ Huy Cường, Nguyễn Phi Hùng, Cái Đình Hoài, Phan Trần Việt, Nguyễn Thị Hằng Ni, Trần Quốc Đạt, Phạm Vũ Bảo
Nơi đăng: Tạp chí Nông nghiệp Và Phát triển nông thôn; Số: 12/2016;Từ->đến trang: 56-61;Năm: 2016
Lĩnh vực: Nông lâm ngư; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón hữu cơ đến năng suất giống lạc LDH.01 được tiến hành trên đất đen sản phẩm bồi tụ của bazan tại xã Nam Dong, huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông và trên đất cát tại xã Cát Hiệp, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Các loại phân hữu cơ được sử dụng để thí nghiệm trên đất đen sản phẩm bồi tụ của bazan là phân chuồng và các loại phân hữu cơ vi sinh Quế Lâm, HQ6, Sông Gianh. Các loại phân hữu cơ được sử dụng để thí nghiệm trên đất cát là phân chuồng và các loại phân hữu cơ khoáng Trùn Lửa, Voi Thái và Đầu Bò No5. Kết quả thí nghiệm cho thấy, bón các loại phân hữu cơ đã làm tăng năng suất giống lạc LDH.01 10,6 - 15,5% trên đất đen sản phẩm bồi tụ của bazan và 27,3 - 32,8% trên đất cát. Trên đất đen sản phẩm bồi tụ của bazan ở huyện Cư Jut - tỉnh Đắk Nông, năng suất và hiệu quả kinh tế của giống lạc LDH.01 của công thức bón 1.000 kg phân hữu cơ vi sinh Quế Lâm/ha hoặc 1.000 kg phân hữu cơ vi sinh HQ6/ha đạt tương đương so với công thức bón 5 tấn phân chuồng/ha. Tương tự, trên đất cát ở huyện Phù Cát - tỉnh Bình Định, năng suất và hiệu quả kinh tế của giống lạc LDH.01 của công thức bón 500 kg phân hữu cơ khoáng Trùn Lửa/ha hoặc 500 kg phân hữu cơ khoáng Đầu Bò No5/ha đạt tương đương so với công thức bón 5 tấn phân chuồng/ha.
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn