Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,079,437

 Ứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp tại thành phố Kon Tum – Thực trạng và giải pháp
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Phi Hùng, Lê Thi ̣ Thu Trang
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng; Số: 7(104).2016;Từ->đến trang: 26-30;Năm: 2016
Lĩnh vực: Nông lâm ngư; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Công nghệ sinh học đóng vai trò quyết định đối với ngành nông nghiệp. Trong những năm qua, việc nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp tại thành phố Kon Tum đã đạt được một số kết quả khả quan, góp phần tăng năng suất, chất lượng sản phẩm của ngành nông nghiệp, song vẫn còn những mặt hạn chế nhất định. Khảo sát này thực hiện đánh giá tổng quát thực trạng, đồng thời dựa trên những nét đặc thù về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của thành phố Kon Tum và xu hướng phát triển công nghệ sinh học trong nông nghiệp, đề xuất giải pháp khả thi để công nghệ sinh học thực sự trở thành công cụ hữu hiệu thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn và xây dựng nông thôn mới.
ABSTRACT
Biotechnology plays a decisive role in agriculture. In recent years, research and application of biotechnology in agriculture in Kon Tum city has made much progress, contributing to increased productivity and quality of agricultural products. However, there are still some certain drawbacks. This survey is to evaluate the situation overally. This research is based on specific characteristics of natural conditions, economic and social features of Kon Tum city and trends of biotechnology development in agriculture to propose some possible measures to make biotechnology become an really effective tool to promote rural industrialization and modernization in Kon Tum.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn