Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,477,387

 Nghiên cứu xác định cơ cấu cây trồng và kỹ thuật canh tác thích hợp trên diện tích đất bán ngập ở khu vực lòng hồ thủy điện Ialy và PleiKrông huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum
cvs weekly sale cvs print prescription savings c
Chủ nhiệm:  Đồng chủ nhiệm; Thành viên:  ThS. Đỗ Thị Ngọc; CN. Trần Đình Phúc; KS. Nguyễn Phúc Hưng; KS. Đặng Văn Mỵ; KS. Nguyễn Thị Dung.
Số: HĐNCKH29 ; Năm hoàn thành: 2012; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Nông lâm ngư

1.1. Vùng hồ thủy điện Ialy và PleiKrông huyện Sa Thầy có 2.000 ha đất bán ngập phù hợp cho canh tác lúa nước, đậu đỗ ăn hạt, bí đỏ, sắn, trong đó 850 ha thời gian hở đất có thể trồng được 2 vụ/năm (cao trình 512 – 515 thủy điện Ialy và cao trình 565 – 570 thủy điện PleiKrông) song chỉ mới sản xuất một vụ/năm; chưa xác định được loại giống, mùa vụ thích hợp nên hiệu quả sản xuất thấp (lợi nhuận bình quân chỉ đạt 11 triệu đồng/ha/năm).1.2. Nghiên cứu về giống cây trồng phù hợp trên đất bán ngập thủy điện Ialy và PleiKrông huyện Sa Thầy đã xác định được:- Hai giống lúa BOT1 và SH2 có thời gian sinh trưởng trong vụ hè thu từ 101 - 105 ngày, nhiễm sâu bệnh chính hại lúa trong điều kiện đồng ruộng thấp hơn so với giống đối chứng IR64. Năng suất thực thu giống SH2 đạt từ 49,3 - 53,3 tạ/ha, giống BOT1 đạt từ 47,0 - 53,0 tạ/ha.- Hai giống đậu huyết Huế và đậu đen Bình Định có thời gian sinh trưởng trong vụ xuân hè từ 79 - 85 ngày phù hợp với khung thời gian sinh trưởng để tăng vụ trên đất bán ngập; nhiễm sâu, bệnh trong điều kiện đồng ruộng thấp hơn so với giống đối chứng đậu đen Gia Lai. Năng suất thực thu của giống đậu huyết Huế đạt từ 10,6 - 23,3 tạ/ha, giống đậu đen Bình Định đạt từ 10,8 - 23,1 tạ/ha.- Giống bí đỏ Cô Tiên cho năng suất bình quân 12,3 tấn/ha, thời gian sinh trưởng từ 69 – 75 ngày thích hợp với điều kiện thời tiết vụ xuân hè để tăng vụ trên đất bán ngập vùng lòng hồ thủy điện Ialy và PleiKrông.- Hai giống sắn SM937-26 và KM98-7 cho năng suất thực thu bình quân 34,2 tấn/ha (dao động từ 26,4 - 43 tấn/ha), hàm lượng tinh bột sau 8 tháng trồng đạt từ 25,2 - 28,8%.1.3. Đã xác định được 3 công thức luân canh, xen canh thích hợp trên vùng đất bán ngập thủy điện Ialy và PleiKrông, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum cho hiệu quả kinh tế cao gồm:- Trên đất chủ động nước tưới: công thức luân canh Đậu tương (xuân hè) – Lúa (hè thu) đạt 19,7 triệu đồng/ha; Đậu tương (xuân hè) – Ngô (hè thu) đạt 21,5 triệu đồng/ha.- Trên đất không chủ động nước tưới: công thức xen canh Sắn trồng xen Đậu đen cho thu nhập bình quân 39,6 triệu đồng/ha.
1.4. Đã xây dựng được 3 mô hình có hiệu quả kinh tế cao, lãi thuần đạt từ 24,2 – 36,8 triệu đồng/ha/năm là Đậu tương (xuân hè) – Lúa (hè thu); Đậu tương (xuân hè) – Ngô (hè thu) và Sắn trồng xen Đậu đen có thể nhân rộng trong sản xuất. Vụ xuân hè gieo trồng từ đầu tháng 2; vụ hè thu gieo trồng trước 20/5.


marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair

Các mô hình Đậu tương (xuân hè) – Lúa (hè thu); Đậu tương (xuân hè) – Ngô (hè thu) và Sắn trồng xen Đậu đen được nhân rộng trên đất bán ngập lòng hồ thủy điện Ialy và PleiKrông huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn