Nguyễn Thị Hoàng Anh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 27382 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thị Hoàng Anh
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  18/11/1964
Nơi sinh: Hà Nội.
Quê quán Triệu Hoà – Triệu Phong – Quảng Trị
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  SP Nga; Tại: ĐH Sư phạm Ngoại ngữ Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Phòng Công tác sinh viên; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2011; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Tại: Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội
Dạy CN: Quản lý Nhà nước, Quản lý ngành; Phương pháp luận nghiên cứu khoa học
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 131 Lương Nhữ Hộc, Quận Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng
Điện thoại: 02363699796; Mobile: 0905170587
Email: anhcuong1964@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Làm tại xưởng in, phòng đào tạo trường ĐH Sư phạm Ngoại ngữ Đà Nẵng


(1989-1990); làm tại trung tâm dịch thuật tại trường ĐH Sư phạm Ngoại ngữ Đà Nẵng


(1990-1996); thư ký văn phòng khoa Nga trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng


(1997-2012); thư ký văn phòng khoa Nga trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng 

(1/6/2012): Phó phòng Công tác sinh viên, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại
học Đà Nẵng

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Biện pháp quản lý công tác giáo dục pháp luật cho sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Hoàng Anh. Mã số: B2017 – ĐN05-07. Năm: 2019. (Nov 4 2019 6:12PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: “Biện pháp tổ chức giáo dục nếp sống văn hóa cho sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng”. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Hoàng Anh. Thành viên: . Mã số: T2010-05-26. . Năm: 2010. (Apr 29 2011 2:31PM)
[3] Đề tài cấp Bộ: “Đổi mới cơ chế quản lý công tác giáo dục đạo đức cho sinh viên Đại học Đà Nẵng đáp ứng yêu cầu của thời kỳ hội nhập quốc tế”. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Hoàng Anh. Thành viên: . Mã số: B2008-ĐN05-13. . Năm: 2009. (Apr 29 2011 2:33PM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: “Giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng”
.
Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Hoàng Anh. Mã số: T2007-05-10. . Năm: 2007.
(Apr 29 2011 2:48PM)
[5] Đề tài cấp cơ sở: “Hoạt động tự học của sinh viên khoa tiếng Nga, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng”
.
Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Hoàng Anh. Mã số: T2006-05-06. . Năm: 2006.
(Apr 29 2011 2:50PM)
[6] Đề tài cấp cơ sở: Quản lý giáo dục đạo đức cho sinh viên khoa tiếng Nga, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng”. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Hoàng Anh. Thành viên:

 

.
Mã số: T2004-13-13. . Năm: 2004.
(Apr 29 2011 2:54PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Характеристика исполь-зованных Л. Н. Толстым предикативных фраеологизмов в трёх романах: «Война и мир», «Анна Каренина», «Воскресенье». Tác giả: Dương Quốc Cường, Nguyễn Thị Hoàng Anh. Hà Nội, Việt Nam. Số: 978-604-77-6097-8. Trang: 49-54. Năm 2019. (Nov 5 2019 8:51AM)
[2]Bài báo: Преодоление лингво-культурно интерфе-ренции в процессе обучения русскому языку студентов языковых вузов. Tác giả: Dương Quốc Cường, Nguyễn Thị Hoàng Anh. Ha Noi, Viet Nam. Số: ISBN978-604-77-4650-7. Trang: 87-94. Năm 2018. (Nov 4 2019 6:51PM)
[3]Bài báo: Uyển ngữ trong tiếng Nga. Tác giả: Dương Quốc Cường, Nguyễn Thị Hoàng Anh. Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ Quân sự. Số: ISSN 2525-2232. Trang: 10-13. Năm 2017. (Nov 4 2019 6:31PM)
[4]Bài báo: Vai trò của nhà trường đại học trong việc giáo dục pháp luật cho sinh viên hiện nay. Tác giả: Nguyễn Thị Hoàng Anh. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng. Số: 25(04), ISSN 1859-4603. Trang: 25-30. Năm 2017. (Nov 4 2019 6:35PM)
[5]Bài báo: Установление подходов обучения русскому языку во вьетнаме на основе культурологического подхода и с учётом интерференции культур. Tác giả: Dương Quốc Cường, Nguyễn Thị Hoàng Anh. Ha Noi, Viet Nam. Số: ISBN978-5-85839-326-9. Trang: 285-292. Năm 2017. (Nov 4 2019 6:40PM)
[6]Bài báo: Nghiên cứu nhã ngữ trong tiếng Nga. Tác giả: Dương Quốc Cường, Nguyễn Thị Hoàng Anh. NXB Đại học Huế. Số: ISBN 978-604-912-755-7. Trang: 14-18. Năm 2016. (Nov 4 2019 6:27PM)
[7]Bài báo: Vận dụng lý thuyết “Tổ chức biết học hỏi” vào quản lý sinh viên trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ. . Tác giả: Nguyễn Thị Hoàng Anh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng,. Số: số 5(40). Trang: tr. 14-20. Năm 2010. (Apr 29 2011 2:55PM)
[8]Bài báo: Vai trò của trường đại học trong việc giáo dục đạo đức cho sinh viên hiện nay. Tác giả: Nguyễn Thị Hoàng Anh. Tạp chí Khoa học Giáo dục. Số: số 52. Trang: tr. 54-56. Năm 2010. (Apr 29 2011 2:56PM)
[9]Bài báo: Mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật trong việc giáo dục đạo đức cho sinh viên. . Tác giả: Nguyễn Thị Hoàng Anh
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Giáo dục. Số: số 227, kỳ 1. Trang: tr. 19-21. Năm 2009. (Apr 29 2011 2:58PM)
[10]Bài báo: Vai trò của gia đình trong việc giáo dục đạo đức cho thế hệ trẻ. . Tác giả: Nguyễn Thị Hoàng Anh.
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Giáo dục, . Số: số 198, kỳ 2-9. Trang: tr. 50-52. Năm 2008. (Apr 29 2011 2:58PM)
[11]Bài báo: Một số biện pháp quản lý công tác giáo dục đạo đức cho sinh viên trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Tác giả: Nguyễn Thị Hoàng Anh
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Hội thảo khoa học lần thứ 1 – năm 2008 “Quản lý sinh viên trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ”, Ban liên lạc các trường đại học và cao đẳng Việt Nam,. Trang: tr. 77-82. Năm 2008. (Apr 29 2011 2:59PM)
[12]Bài báo: Bàn luận về đánh giá hoạt động giảng dạy trong lớp học ngoại ngữ. Tác giả: Nguyễn Thị Hoàng Anh - Dương Quốc Cường
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Kỷ yếu Hội thảo quốc gia “Đánh giá hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học của giảng viên”, Trung tâm đảm bảo chất lượng đào tạo và nghiên cứu phát triển giáo dục,
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Trang: tr. 6-9. Năm 2007.
(Apr 29 2011 3:01PM)
[13]Bài báo: Xây dựng phong cách học tập trong sinh viên. Tác giả: Nguyễn Thị Hoàng Anh.. Kỷ yếu Hội nghị khoa học lần thứ 2, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng. Trang: tr. 9-12. Năm 2006. (Apr 29 2011 3:02PM)
[14]Bài báo: Bàn về việc đánh giá các biện pháp quản lý công tác giáo dục đạo đức cho sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Thị Hoàng Anh.. Kỷ yếu Hội thảo quốc gia “Chuẩn đánh giá và công cụ đo trong đào tạo cử nhân ngoại ngữ – lý luận và thực tiễn”, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng. Trang: tr. 193-196. Năm 2005. (Apr 29 2011 3:03PM)
[15]Bài báo: Một số biện pháp giáo dục đạo đức cho sinh viên. Tác giả: Nguyễn Thị Hoàng Anh.
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Kỷ yếu Hội nghị khoa học lần thứ 3 kỷ niệm 10 năm thành lập Đại học Đà Nẵng. Trang: tr. 676-679. Năm 2004. (Apr 29 2011 3:03PM)
  
 Khen thưởng
[1] Đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm học 2009-2010. Số: 316/KT-CĐNN. Năm: 14/11/2010.
[2] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2004-2005.
[3] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2005-2006.
[4] Đạt thành tích xuất sắc trong phong trào Gia đình nữ Nhà giáo và Lao động tiêu biểu. Số: 220/QĐKT. Năm: 2007.
[5] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Số: 5122/QĐ. Năm: 2009-2010.
[6] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Số: 6065/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2010-2011.
[7] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Số: 3173/QĐ. Năm: Năm học 2008-2009.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn