Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 56,805,212

 Constrained Active Contours for Boundary Refinement in Interactive Image Segmentation
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyen Thi Nhat Anh, J. Cai, J. Zhang and J. Zheng
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
Nơi đăng: IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS), 2012; Số: 2012;Từ->đến trang: 870 - 873;Năm: 2012
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn