Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,798,061

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Phương pháp lộc cộng tác sử dụng tối ưu bầy đàn. Tác giả: Nguyễn Thị Hoàng Phương, Nguyễn Văn Hiẹu. Tạp chí KH&CN ĐHĐN. Số: ISSN 1859-1531. Trang: 35-40. Năm 2019. (Jun 23 2019 6:09AM)
[2]Bài báo: Hướng tiếp cận giải bài toán đa mục tiêu trong điều kiện thay đổi. Tác giả: Nguyễn Văn Hiệu. Tap chi KHCN DHĐN. Số: 3(112). Trang: 94-99. Năm 2017. (Jul 19 2017 8:46AM)
[3]Bài báo: Cải tiến thuật toán cây quyết C4.5 cho vấn đề phân nhóm trẻ tự kỷ. Tác giả: Nguyễn Văn Hiệu. Tạp chí KH-CN ĐHĐN. Số: 5(114). Trang: 108-114. Năm 2017. (Dec 17 2017 2:09PM)
[4]Bài báo: Cải tiến phương pháp phân tích thứ bậc sử dụng lý thuyết Dempster-Shafer. Tác giả: Phạm Minh Đương, Nguyễn Văn Hiệu và Trương Quốc Định. Tạp chí Khoa học trường Đại học Cần Thơ. Số: 32. Trang: 38-43. Năm 2017. (Jan 11 2018 3:03PM)
[5]Bài báo: Ứng dụng SMAA III xây dựng hệ thống hỗ trợ ra quyết định phòng chóng cháy rừng. Tác giả: Phan Thi Xuân Trang, Nguyễn Văn Hiệu. Hội thảo quốc gia @ XX. Số: 0. Trang: 380-384. Năm 2017. (Jan 11 2018 3:40PM)
[6]Bài báo: Ứng dụng mô hình hệ hỗ trợ ra quyết định trên nhóm vào quản lý tài nguyên đất. Tác giả: Phạm Minh Đương, Nguyễn Văn Hiệu, Phan Thị Xuân Trang. tạp chí KHCN ĐHĐN. Số: 1(110). Trang: 29-34. Năm 2017. (Apr 26 2017 9:32AM)
[7]Bài báo: Hệ thống chẩn đoán bệnh tự kỷ sử dụng cây quyết định. Tác giả: Nguyễn Văn Hiệu*; Đỗ Thị Thu Hà. Tạp chí KHCN-ĐHĐN. Số: 11(96). Trang: 96-101. Năm 2015. (Jun 9 2016 11:10AM)
[8]Bài báo: Xây dựng hệ thống hỗ trợ ra quyết định quản lý tài nguyên rừng sử dụng phương pháp Electre III và thử nghiệm phân tích các giải pháp chiến lược đáp ứng biển đổi khí hậu. Tác giả: Nguyễn Văn Hiệu, Nguyễn Thị Thanh Huyền. Tạp chí KHCN Đai Học Đà Nẵng. Số: 5(78). Trang: 30-31. Năm 2014. (Jun 19 2014 5:27PM)
[9]Bài báo: Phương pháp tiếp cận mới giải bài toán ra quyết định đa mục tiêu với trường hợp không đầy đủ thông tin về các tiêu chí. Tác giả: Nguyễn Văn Hiệu. Tap chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 1(74). Trang: 99-102. Năm 2014.
(May 28 2014 4:02PM)
[10]Bài báo: Ứng dụng phương pháp AHP mờ vào quản lý tài nguyên rừng Cu Lao Chàm đáp ứng biển đổi khí hậu. Tác giả: Nguyễn Văn Hiệu, Nguyễn Thanh Huyền.. Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 5(66). Trang: 131-137. Năm 2013. (Oct 25 2013 11:06PM)
[11]Bài báo: Ứng dụng phương pháp phân tích thứ bậc vào bài toán quản lý tài nguyên rừng. Tác giả: Nguyễn Văn Hiệu, Nguyễn Thanh Huyền. Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Số: 1(62). Trang: 67-72. Năm 2013.
(Apr 14 2013 7:02PM)
[12]Bài báo: Ứng dụng phần mềm MATHEMATICA cho lời giải của bài toán truyền nhiệt trong không gian hai chiều. Tác giả: Lê Hải Trung, Huỳnh Thị Thúy Phượng, Nguyễn Văn Hiệu
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Số: 47. Trang: 133-140. Năm 2011.
(Sep 28 2012 10:07AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Automatic Plant Image Identification of Vietnamese species using Deep Learning Models. Authors: Nguyen Van Hieu, Ngo Le Huy Hien. International Journal of Engineering Trends and Technology (SCOPUS indexed)). No: 68.4. Pages: 25-31. Year 2020. (May 5 2020 8:53PM)
[2]Article: Artificial Neural Network and Fuzzy Logic Approach to diagnose Autism Spectrum Disorder. Authors: Nguyen Van Hieu, Ngo Le Huy Hien. Internation Research Journal of Engineering and Technology. No: ISSN: 2395-0056, Volume 5, Issue 6. Pages: 1-7. Year 2018. (Aug 5 2018 2:46AM)
[3]Article: A Pessimistic approach for solving a Multi-Criteria Decision Problem According to Partial Information on Criteria and by Decision Alternative Comparison Judgments. Authors: Nguyen Van Hieu, Trieu Thi Ni Ni. Universal Journal of Applied computer Science and Technology, ISSN 2250-0987. No: Volume 4 Issue 3. Pages: 450-456. Year 2014. (Aug 14 2014 11:43PM)
[4]Article: Automatic stitching images based on charactristic points. Authors: Pham Cong Thang, Dang Ngoc Hoang Thanh, Nguyen Van Hieu. Proceeding of the XXXVI International Scientific-Practical Conference, "SiBAC", ISSN 2308-5991. No: 7 (32). Pages: 23-30. Year 2014. (Aug 2 2014 11:22PM)
[5]Article: A pessimistic approach for solving a multi-criteria decision making. Authors: Nguyen Van Hieu, Lev V. Utkin, Dang Duy Thang
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Proceeding of the Fourth International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE 2012)
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
. No: 4. Pages: 121-127. Year 2012.
(Sep 28 2012 9:46AM)
[6]Article: A maximin technique in multi-criteria decision problems under partial information about importance of criteria. Authors: Nguyễn Văn Hiệu, L.V. Utkin
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Spb::SPbSFTA
marriage affairs open i want an affair
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. No: 191. Pages: 221-230. Year 2010.
(May 17 2011 8:52AM)
[7]Article: A pessimistic approach to solving a multiple criteria decision problem under different types of partial information about criteria and under several levels of criteria . Authors: Nguyễn Văn Hiệu, Уткин Л.В.. Труды межвузовской научно-практической конференции молодых ученых и специалистов «Современные проблемы экономики и менеджмента предприятий лесного комплекса», СПб: СПбГЛТА. Pages: 73-77. Year 2010. (May 17 2011 9:10AM)
[8]Article: An extension of the AHP method by two levels of criteria in the framework of random set theory . Authors: Nguyễn Văn Hiệu, Уткин Л.В.
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Труды межвузовской научно-практической конференции молодых ученых и специалистов «Современные проблемы экономики и менеджмента предприятий лесного комплекса», СПб: СПбГЛТА. Pages: 31-37. Year 2009. (May 17 2011 9:01AM)
[9]Article: Minimax strategy in multiple criteria decision making problems under linear estimates of the importance of the criteria. Authors: Nguyễn Văn Hiệu, Уткин Л.В.. Сборник научных трудов XIII международной научно-практической конференции «Системный анализ в проектировании и управлении». СПБ.: Изд-во Политехнического университета
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Pages: 15-17. Year 2009.
(May 17 2011 9:08AM)
[10]Article: Maximin strategy of multi-criteria group decision-making within the analytic hierarchy process using the theory of Dempster-Shafer. Authors: Nguyễn Văn Hiệu, Уткин Л.В.. Сборник научных трудов ХII международной научно-практической конференции «Системный анализ в проектировании и управлении». СПБ.: Изд-во Политехнического университета. Pages: 29-30. Year 2008. (May 17 2011 8:55AM)
[11]Article: A pessimistic model of the multi-criteria decision making in the framework of random set theory . Authors: Nguyễn Văn Hiệu, Уткин Л.В.. Сборник научных трудов «Информационные системы и технологии: Теория и практика». СПБ.: СПбГЛТА. Pages: 75-84. Year 2008. (May 17 2011 8:58AM)
[12]Article: Research of efficiency of parallel methods of parallel programming methods for solving linear algebraic. Authors: Nguyễn Văn Hiệu. Санкт Петербург: Человек и Вселенная
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. No: №2(62). Pages: 172-181. Year 2007.
(May 17 2011 9:15AM)
[13]Article: Using the technology of parallel programming in MPI-2. Authors: Nguyễn Văn Hiệu. Санкт Петербург: Человек и Вселенная. No: №1(61). Pages: 108-113. Year 2007. (May 17 2011 9:13AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn