Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,351,338

[1] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu xây dựng hệ thống hỗ trợ chẩn đoán tiền tự kỷ ở trẻ. Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Hiệu. Thành viên: Nguyễn Thị Trâm Anh, Phạm Thị Kim Thoa, Nguyễn Phúc Vinh. Mã số: B2016-DNA-37-TT. Năm: 2019. (Jul 6 2017 10:07AM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Phương pháp ra quyết định đa mục tiêu với đa mức tiêu chí. Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Hiệu. Thành viên: Triệu Thị Ni Ni;. Mã số: Đ2014-02-97. Năm: 2014. (Dec 12 2014 5:58AM)
[3] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu xây dựng mô hìnt cộng đồng tham gia bảo vệ các hệ sinh thái tại Cù Lao Cham Quảng Nam trong điều kiện biến đổi khí hậu.. Chủ nhiệm: Định Thị Phương Anh. Thành viên: Nguyễn Ngọc Chinh, Phạm Thị Kim Thoa, Lê Phước Cường, Nguyễn Văn Hiệu, Lê Thị Xuân Thuỳ,... Mã số: B2013-MT-01. Năm: 2014. (Jul 6 2017 10:11AM)
[4] Đề tài cấp ĐHĐN: Phương pháp ra quyết định đa mục tiêu với thông tin về các tiêu chí, các phương án không chính xác. Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Hiệu. Thành viên: Đặng Duy Thắng. Mã số: Đ2012-02-32. Năm: 2012. (Dec 26 2012 12:32PM)
[5] Đề tài cấp cơ sở: Cải tiến phương pháp phân tích thứ bậc trong trường hợp không đầy đủ thông tin về các tiêu chí và các phương án. Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Hiệu. Mã số: T2011-02-CBT57. Năm: 2011. (Jan 3 2018 9:54PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn