Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,105,300

 Hướng tiếp cận giải bài toán đa mục tiêu trong điều kiện thay đổi

Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Văn Hiệu
Nơi đăng: Tap chi KHCN DHĐN; Số: 3(112);Từ->đến trang: 94-99;Năm: 2017
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Các hệ thống hỗ trợ ra quyết định đóng vai trò rất lớn trong việc giải quyết các vân đề phức tạp có cấu trúc hoặc phi cấu trúc. Một hướng đi khác của hệ hỗ trợ ra quyết định là hệ thống gợi ý (RS) được sử dụng cho những vấn đề đơn giản hơn nhưng đòi hỏi tốc độ ra quyết định nhanh. Bài báo trình bày phương pháp ra quyết định đa mục tiêu trên cơ sở phương pháp Smart-Swaps (SS) và đề xuất phương pháp cải biên Smart-Swaps 2 (SS2) để từ đó định hướng xây dựng hệ thống gợi ý. Ngoài ra bài báo cũng đề xuất mô hình giải bài toán ra quyết định đa mục tiêu chấp nhận rủi ro với điều kiện thay đổi, để từ đó chỉ ra hướng tiềm năng áp dụng phương pháp đã đề xuất vào hệ thống gợi ý theo ngữ cảnh
ABSTRACT
Decision Support System (DSS) is taking a big role in solving complicated structured and unstructured problems. Another approach of DSS is Recommender Systems (RS), which are implemented to solve simpler problems which require a high speed of making the decision. This paper covers the following topics: (i) presenting a method of solving multiple critical decision problems namely Smart-Swaps (SS), (ii) proposing the Smart-Swaps 2 (SS2) method based on SS with the main goal of taking the advantages of SS to build RS,(iii) proposing a method of solving decision-making problems with acceptable risk under changing conditions to point out the potential approach of applying the proposed method to Context-aware Recommender System (CRS)
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn