Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 66,480,480

 Максиминная стратегия многокритериального группового принятия решений в рамках метода анализа иерархий с использованием теории Демпстера-Шейфера
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Văn Hiệu, Уткин Л.В.
Nơi đăng: Сборник научных трудов ХII международной научно-практической конференции «Системный анализ в проектировании и управлении». СПБ.: Изд-во Политехнического университета; Số: ;Từ->đến trang: 29-30.;Năm: 2008
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
ABSTRACT

walgreens prints coupons open free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn