Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 66,485,907

 Пессимистический подход к многокритериальному принятию решений в рамках теории случайных множеств
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Văn Hiệu, Уткин Л.В.
Nơi đăng: Сборник научных трудов «Информационные системы и технологии: Теория и практика». СПБ.: СПбГЛТА,; Số: ;Từ->đến trang: 75-84.;Năm: 2008
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
A model or modification of the analytic hierarchy process is proposed. It uses the pessimistic strategy in decision making or the maximin approach to combining the criteria. It is assumed that the estimates concerning criteria and decision alternatives might be imprecise. Efficient algorithms are developed for computing the optimal solution.
ABSTRACT

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn