Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 66,082,666

 Automatic stitching images based on charactristic points
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Pham Cong Thang, Dang Ngoc Hoang Thanh, Nguyen Van Hieu
Nơi đăng: Proceeding of the XXXVI International Scientific-Practical Conference, "SiBAC", ISSN 2308-5991
marriage affairs all wife cheat i want an affair
; Số: 7 (32);Từ->đến trang: 23-30;Năm: 2014
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

ABSTRACT
Provides automatic stitching based on characteristic points of two images. Using a cylindrical projection defined matching feature points, performed the computation matrix of transformation between adjacent images, defined focal length of the cylindrical projection. Panoramic image obtained with an ideal effect.
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn