Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 99,132,883

 Sự đổi mới sáng tạo trong ngành khách sạn: Vai trò của hành vi hỗ trợ thương hiệu.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phạm Hồng Liêm, Nguyễn Xuân Lãn
Nơi đăng: Annals of Computer Science and Information Systems; Số: Vol. 28;Từ->đến trang: 207-212;Năm: 2021
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn