Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,737,891

TRONG NƯỚC:
[1]Tham luận: Bầu không khí tổ chức và việc đổi mới trong công việc của người lao động: nghiên cứu tại các khách sạn và khu nghỉ dưỡng ở Nhat Trang.. Tác giả: Pham Hong Liem, Nguyen Xuan Lan. Hội thảo quốc tế về Marketing (MICA - 2018). Trang: 128 - 146. Năm 2018. (Jul 26 2019 3:39PM)
[2]Tham luận: Thiết kế công việc thúc đẩy sự đổi mới công việc của người lao động: nghiên cứu tại các khách sạn và khu nghỉ dưỡng ở Nha Trang.. Tác giả: Pham Hong Liem, Nguyen Xuan Lan. Hội thảo quốc tế về Kinh tế, Quản trị và kinh doanh (CIEMB - 2018). Trang: 280 - 288. Năm 2018. (Jul 26 2019 3:46PM)
[3]Tham luận: Phát huy hành vi hỗ trợ thương hiệu: Vai trò của môi trường tổ chức và trách nhiệm xã hội của các khách sạn và khu nghỉ dưỡng tại Khánh Hòa. Tác giả: Phạm Hồng Liêm, Nguyễn Xuân Lãn. Hội thảo Quản trị và Kinh doanh (COMB - 2018). Trang: 279 - 288. Năm 2018. (Jul 26 2019 3:57PM)
[4]Tham luận: Ảnh hưởng của công nghệ trong ngành kinh doanh khách sạn và giải pháp marketing tại khách sạn Galina Nha Trang. Tác giả: Nguyễn Xuân Lãn; Lê Văn Huy; Phạm Thị Hoàn Nguyên. Hội thảo Quản trị và Kinh doanh (COMB - 2017). Trang: 156 - 172. Năm 2017. (Jul 26 2019 3:31PM)
[5]Bài báo: Vốn tâm lý, và sự lớn mạnh trong công việc: Hàm ý cho năng lực đột phá của người lao động – trường hợp nghiên cứu ở một số khách sạn tại Nha Trang. Tác giả: Nguyễn Xuân Lãn, Phạm Hồng Liêm. Tạp chí Khoa học Kinh tế. Số: 3(03). Trang: 47 - 56. Năm 2015. (Jul 26 2019 3:15PM)
[6]Bài báo: Sự tiến triển trong tiếp cận lý thuyết và thực hành marketing. Tác giả: Nguyen Xuân Lãn, Đinh Thị Lệ Trâm. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Số: 4(21). Trang: 23-25. Năm 2007.
(Sep 5 2012 10:27AM)
[7]Bài báo: Một số ý kiến về việc sử dụng chiết khấu khối lượng trong chính sách định giá của các doanh nghiệp. Tác giả: Nguyen Xuân lãn. Tạp chí Kinh tế và phát triển, , tháng 8/.. Số: số 74. Trang: 15-17. Năm 2003. (Sep 5 2012 10:24AM)
[8]Bài báo: Hoàn thiện phương pháp điều chỉnh giá trong hoạt động marketing của các doanh nghiệp. . Tác giả: Nguyen Xuân Lãn
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Kinh tế dự báo, số 4 - 1999.
marriage affairs open i want an affair
. Số: 4. Trang: 10-12. Năm 1999.
(Sep 5 2012 10:21AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Relationship Between Organizational and Employee Work Innovation: Mediation Role of Brand Support Behavior and Psychological Capital (Hotels in Khanh Hoa Province, Vietnam). Authors: Phạm Hồng Liêm, Nguyễn Xuân Lãn. Global Changes and Sustainable Development in Asian Emerging Market Economies. No: Vol.1. Pages: 391-402. Year 2022. (Jul 21 2022 4:43PM)
[2]Presentations: Creating Innovation in Hospitality Industry: The Role of Brand Supporting Behavior. Authors: Phạm Hồng Liêm, Nguyễn Xuân Lãn. Annals of Computer Science and Information Systems. Pages: 207-212. Year 2021. (Jul 21 2022 4:48PM)
[3]Presentations: The risk of leverage based growth strategy: A case study of Minh Phu seafood corporation. Authors: Phan Hoàng Long, Nguyễn Thanh Liêm, Nguyễn Xuân Lãn. International Conference on Management and Business. Pages: 181-188. Year 2021. (Jul 21 2022 4:55PM)
[4]Presentations: How to enable employee work innovation through job design and organizational climate in luxury hotels. Authors: Pham Hong Liem, Nguyen Xuan Lan. Hội thảo Kinh doanh và Quản trị (COMB2019). Pages: 173. Year 2019. (Aug 20 2020 4:49PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn