Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 99,133,520

 Chiến lược tăng trưởng công ty đối với việc cân bằng rủi ro: trường hợp tại Công ty Thủy sản Minh Phú.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phan Hoàng Long, Nguyễn Thanh Liêm, Nguyễn Xuân Lãn
Nơi đăng: International Conference on Management and Business; Số: COMB 2021;Từ->đến trang: 181-188;Năm: 2021
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn