Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 93,290,146

 Design and simulation of PI-type control for the Buck Boost converter
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Minh Quan Duong, Van Tan Nguyen, Gabriela Nicoleta Sava, Mircea Scripcariu, Marco Mussetta
Nơi đăng: 2017 International Conference on ENERGY and ENVIRONMENT (CIEM); Số: 978-1-5386-3943-6;Từ->đến trang: 79-84;Năm: 2017
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Industry development and quality assurance in this field always addresses energy requirements that are likely to grow in the future. Among renewable energy sources, it is impossible not to mention the powerful increasing development of wind and sun energy systems. These sources of energy bring a large amount of electricity to almost all European countries. It is therefore possible to say that these sources of energy play a significant role in energy generation and storage systems. However, uncertainty factors of renewable energy always set strict requirements regarding power generation, as well as to maintain the optimal power source for the user. To meet the power requirements of these types of energy, the present paper analyzes the DC/DC converter and focuses on the PI controller for the Buck Boost converter. This study was simulated using Matlab / Simulink.
ABSTRACT
Industry development and quality assurance in this field always addresses energy requirements that are likely to grow in the future. Among renewable energy sources, it is impossible not to mention the powerful increasing development of wind and sun energy systems. These sources of energy bring a large amount of electricity to almost all European countries. It is therefore possible to say that these sources of energy play a significant role in energy generation and storage systems. However, uncertainty factors of renewable energy always set strict requirements regarding power generation, as well as to maintain the optimal power source for the user. To meet the power requirements of these types of energy, the present paper analyzes the DC/DC converter and focuses on the PI controller for the Buck Boost converter. This study was simulated using Matlab / Simulink.
[ 2019\2019m06d010_11_1_28duong2017.pdf ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn