Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 99,250,746

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Chiến lược nâng cao quán tính hệ thống mặt trời nối lưới thông qua điều khiển giảm tải. Tác giả: Bình Nam Nguyễn, Văn Tấn Nguyễn, Đình Minh Đức Trương, Văn Hiếu Nguyễn, Quốc Trung Trần. Measurement, Control, and Automation. Số: Số 3, tập 3. Trang: 3-8. Năm 2022. (Mar 16 2023 2:50PM)
[2]Bài báo: Vehicle-to-grid application to improve microgrid operation efficiency. Tác giả: Van Tan Nguyen, Thi Bich Thanh Truong, Quoc Trung Tran, Chung Hoang, Viet Quoc Vinh Tran, Minh Tien Nguyen. Measurement, Control, and Automation. Số: Số 2, tập 3. Trang: 75-81. Năm 2022. (Mar 16 2023 2:47PM)
[3]Bài báo: Ứng dụng cấu trúc hệ năng lượng tái tạo lai nhằm nâng cao khả năng tích hợp năng lượng mặt trời cho phụ tải sân bay. Tác giả: Nguyễn Hữu Hiếu, Nguyễn Văn Tấn*, Trương Thị Bích Thanh, Nguyễn Văn Thiên Sơn, Nguyễn Văn Xuân, Trương Thế Khánh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà nẵng. Số: VOL. 19, NO. 5.2. Trang: 73-78. Năm 2021. (Sep 15 2021 6:52PM)
[4]Bài báo: TỐI ƯU LỊCH PHÁT ĐIỆN CỦA LƯỚI ĐIỆN SIÊU NHỎ ỨNG DỤNG THUẬT TOÁN TIẾN HÓA SAI LỆCH. Tác giả: Lê Tuân, Dương Minh Quân, Nguyễn Bình Nam, Nguyễn Văn Tấn, Lê Xuân Châu. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà nẵng. Số: VOL. 19, NO. 4.2. Trang: 90-96. Năm 2021. (Sep 15 2021 7:07PM)
[5]Bài báo: Stability analysis of an isolated Microgrid with the presence of the hybrid energy storage system-based virtual synchronous generator. Tác giả: Van Tan Nguyen*, Thanh Bac Le, Quang Son Vo, Huu Dan Dao. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà nẵng. Số: Tập 6 số 18. Trang: 46-51. Năm 2020. (Aug 16 2020 5:29PM)
[6]Bài báo: Đánh giá hiệu quả các thuật toán MPPT P&O, INC và Fuzzy logic trong hệ thống pin năng lượng mặt trời. Tác giả: Nguyễn Bình Nam, Nguyễn Văn Tấn, Lê Thành Bắc, Trương Đình Minh Đức. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà nẵng. Số: Tập 5.1 số 18. Trang: 20-26. Năm 2020. (Aug 16 2020 5:32PM)
[7]Bài báo: Đánh giá hiệu quả làm việc của các thuật toán bắt điểm công suất cực đại khi hệ thống pin mặt trời bị che khuất. Tác giả: Nguyễn Văn Tấn, Lê Thị Minh Châu, Nguyễn Hữu Hiếu, Lê Hồng Lâm, Nguyễn Anh Vũ, Nguyễn Ngọc Việt. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà nẵng. Số: Tập 5.1 số 18. Trang: 6-12. Năm 2020. (Aug 16 2020 5:35PM)
[8]Bài báo: Vai trò của hệ thống lưu trữ đến ổn định tần số lưới điện siêu nhỏ độc lập. Tác giả: Nguyễn Hữu Hiếu, Nguyễn Văn Tấn, Nguyễn Bình Nam, Trương Đình Minh Đức, Đào Hữu Đan, Lê Quốc Cường. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà nẵng. Số: Tập 5.2 số 18. Trang: 39-45. Năm 2020. (Aug 16 2020 5:36PM)
[9]Bài báo: Hạn chế dòng ngắn mạch quá độ trong hệ thống phân phối thuộc điện lực Đà Nẵng. Tác giả: Lê Thành Bắc1 , Nguyễn Văn Tấn , Trần Ngọc Thiên Nam. Đại học Đà Nẵng. Số: 1859-1531. Trang: 6-12. Năm 2018. (Jun 10 2019 10:52AM)
[10]Bài báo: So sánh các thuật toán bắt điểm công suất cực đại bằng phương pháp mô phỏng và thực nghiệm. Tác giả: Nguyễn Văn Tấn, Dương Minh Quân, Trần Anh Tuấn, Phạm Văn Kiên, Lê Hồng Lâm, Hà Hải Long. Đại học Đà Nẵng. Số: 1859-1531. Trang: 64-69. Năm 2018. (Jun 10 2019 10:55AM)
[11]Bài báo: Mô hình hóa mạch biến đổi điện áp Buck có cuộn cảm tương hỗ nối chung tại cực diode ở chế độ điều khiển điện áp. Tác giả: Vo Quang Son, Nguyen Van Tan. Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Số: SỐ 6. Trang: 50-57. Năm 2013. (Nov 17 2014 10:57AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Effective energy management of islanded microgrids using state of charge approach of energy storage systems. Authors: HONG VIET PHUONG NGUYEN, NGUYEN VAN TAN, LAM NGUYEN-DINH, BINH NAM NGUYEN, DINH MINH DUC TRUONG. Journal of Engineering Science and Technology. No: Số 4, Tập 17. Pages: 2671-2687. Year 2022. (Mar 16 2023 2:53PM)
[2]Article: Expansion of Renewable Energy Capacities in Microgrids Using Robust Control Approaches. Authors: Van Tan Nguyen*, Huu Hieu Nguyen, Kim Hung Le, and The Khanh Truong. GMSARN International Journal. No: N16. Pages: 336-344. Year 2021. (Sep 15 2021 7:10PM)
[3]Article: ENHANCING EFFECTIVENESS OF GRID-CONNECTED PHOTOVOLTAIC SYSTEMS BY USING HYBRID ENERGY STORAGE SYSTEMS. Authors: HONG VIET PHUONG NGUYEN*, VAN TAN NGUYEN, QUANG SON VO, BINH NAM NGUYEN, HUU DAN DAO, DINH MINH DUC TRUONG. Journal of Engineering Science and Technology. No: Vol. 16, No. 2. Pages: 1561 - 1576. Year 2021. (Sep 15 2021 7:13PM)
[4]Article: A Proposal for an MPPT Algorithm Based on the Fluctuations of the PV Output Power, Output Voltage, and Control Duty Cycle for Improving the Performance of PV Systems in Microgrid. Authors: Nguyen Van Tan*, Nguyen Binh Nam, Nguyen Huu Hieu, Le Kim Hung, Minh Quan Duong, Le Hong Lam. Energies (Multidisciplinary Digital Publishing Institute). No: 17. Pages: 4326-4340. Year 2020. (Sep 8 2020 9:48PM)
[5]Article: Stability Analysis of an Islanded Microgrid Using Supercapacitor-based Virtual Synchronous Generator. Authors: Hong Viet Phuong Nguyen, Van Tan Nguyen, Binh Nam Nguyen, Thi Bich Thanh Truong, Huu Dan Dao, Quoc Cuong Le.. Conference IEEE. No: conference 5th. Pages: 146-152. Year 2020. (Jan 4 2021 7:51PM)
[6]Article: Propose a mppt algorithm based on thevenin equivalent circuit for improving photovoltaic system operation. Authors: BN Nguyen, Van Tan Nguyen*, MQ Duong, KH Le, HH Nguyen, Doan, AT. Frontiers in Energy Research. No: 8. Pages: 14-27. Year 2020. (Aug 15 2020 10:26PM)
[7]Article: Analysis of Uncertainties for the Operation and Stability of an Islanded Microgrid. Authors: Van Tan Nguyen*, Duong Hung Hoang, Huu Hieu Nguyen, Kim Hung Le, The Khanh Truong, Quoc Cuong Le. 2019 International Conference on System Science and Engineering (ICSSE). No: 8. Pages: 178-183. Year 2019. (Aug 15 2020 10:31PM)
[8]Article: A New Maximum Power Point Tracking Algorithm for the Photovoltaic Power System. Authors: Binh Nam Nguyen, Van Tan Nguyen*, Duong Hung Hoang, Thi Bich Thanh Truong, Nguyen, Hong Viet Phuong. 2019 International Conference on System Science and Engineering (ICSSE). No: 8. Pages: 159-163. Year 2019. (Aug 16 2020 5:19PM)
[9]Article: A Thorough Overview of Hierarchical Structure of Microgrid Systems. Authors: Nguyen Van Tan, Le Hong Lam,Duong Minh Quan,Nguyen Huu Hieu, Le Kim Hung.. 2018 4th International Conference on Green Technology and Sustainable Development (GTSD). No: 978-1-5386-5125-4. Pages: 710-715. Year 2018. (Jun 10 2019 10:36AM)
[10]Article: Various Algorithms to Detect Faults on Underground Cables Based on Impedance Method. Authors: Le Hong Lam∗, Dang Hong Quan, Nguyen Van Tan and Nguyen Huu Hieu. 2018 4th International Conference on Green Technology and Sustainable Development (GTSD). No: 978-1-5386-5125-4. Pages: 720-725. Year 2018. (Jun 10 2019 10:44AM)
[11]Article: Performance Assessment of Low-pass Filters for Standalone Solar Power System. Authors: M.Q. Duong The University of Danang-University of Science and Technology, Danang, Vietnam; V.T. Nguyen ; A.T. Tran ; G.N. Sava ; T.M.C. Le. 2018 International Conference and Exposition on Electrical And Power Engineering (EPE). No: 978-1-5386-5061-5. Pages: 503-509. Year 2018. (Jun 10 2019 10:48AM)
[12]Article: Effects of FSIG and DFIG Wind Power Plants on Ninh Thuan Power Grid Vietnam. Authors: Minh Quan Duong, Thanh Viet Dinh,Nguyen Hong Viet Phuong, Van Tan Nguyen, Ngoc Thien Nam Tran Nguye.. GREATER MEKONG SUBREGION ACADEMIC AND RESEARCH NETWORK c/o Asian Institute of Technology. No: 2018. Pages: 133-140. Year 2018. (Jun 10 2019 10:50AM)
[13]Article: Design and simulation of PI-type control for the Buck Boost converter. Authors: Minh Quan Duong, Van Tan Nguyen, Gabriela Nicoleta Sava, Mircea Scripcariu, Marco Mussetta. 2017 International Conference on ENERGY and ENVIRONMENT (CIEM). No: 978-1-5386-3943-6. Pages: 79-84. Year 2017. (Jun 10 2019 11:01AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn