Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 88,007,888

 Đánh giá hiệu quả các thuật toán MPPT P&O, INC và Fuzzy logic trong hệ thống pin năng lượng mặt trời
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Bình Nam, Nguyễn Văn Tấn, Lê Thành Bắc, Trương Đình Minh Đức
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà nẵng; Số: Tập 5.1 số 18;Từ->đến trang: 20-26;Năm: 2020
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Các phương pháp dò tìm điểm công suất cực đại(Maximum Power Point Tracking - MPPT) được sử dụng trong cáchệ thống pin năng lượng mặt trời (Photovoltaic - PV) để tối đa hóacông suất đầu ra của hệ thống PV khi điều kiện bức xạ mặt trời vànhiệt độ thay đổi. Các phương pháp MPPT có thể được phân thànhhai loại: Nhóm các phương pháp thông thường, như phương phápNhiễu loạn và Quan sát (Perturbation and Observation - P&O),phương pháp Điện dẫn tăng dần (Incremental Conductance - INC);Và nhóm phương pháp nâng cao, như phương pháp MPPT dựa trênlogic mờ (Fuzzy Logic - FL). Bài báo này trình bày kết quả nghiêncứu ứng dụng các phương pháp MPPT để phân tích, mô phỏng vàđánh giá một hệ thống cung cấp điện PV trong các điều kiện môitrường khác nhau. Các kết quả mô phỏng bằng MATLAB/ Simulinknhận được, cho thấy hiệu suất tĩnh và động của bộ điều khiển MPPTFuzzy tốt hơn nhiều so với các phương pháp thông thường.
ABSTRACT
Maximum power point tracking (MPPT) techniques arewidely used in most of photovoltaic (PV) systems to optimize thePV system’s output power which depends on ambient conditions,i.e. solar radiance and PV arrays’ temperature. In general, MPPTtechniques can be classified into two categories: Conventionalalgorithms, such as Perturbation and Observation (P&O) algorithmand Incremental Conductance (INC) algorithm; And artificialintelligence algorithms, such as Fuzzy Logic (FL). In this paper, asurvey of these algorithms is conducted in order to analyze,compare and evaluate their performances when they areintegrated in a PV power system under dynamic changedconditions. The simulation results, obtained by MATLAB/ Simulink,have pointed out that the dynamic performances of MPPT basedFL control are much better than those of P&O and INC algorithms.
[ 2020\2020m08d016_17_32_475.Bai_bao_Danh_gia_hieu_qua.....pdf ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn