Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 88,006,844

 Vai trò của hệ thống lưu trữ đến ổn định tần số lưới điện siêu nhỏ độc lập
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Hữu Hiếu, Nguyễn Văn Tấn, Nguyễn Bình Nam, Trương Đình Minh Đức, Đào Hữu Đan, Lê Quốc Cường
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà nẵng; Số: Tập 5.2 số 18;Từ->đến trang: 39-45;Năm: 2020
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Microgrid được xem là giải pháp để tích hợp các nguồn nănglượng phân tán vào lưới điện hiện nay. Tuy nhiên, các nguồn nănglượng tái tạo có công suất đầu ra biến đổi phụ thuộc vào điều kiện thờitiết và môi trường gây khó khăn trong việc ổn định tần số và điện áp củahệ thống Microgrid độc lập. Do vậy, trong Microgrid cần phải có mộtnguồn có khả năng điều độ đáp ứng nhanh với các thay đổi của nguồntái tạo để ổn định hệ thống. Hệ thống lưu trữ là một nguồn đáp ứng yêucầu đáp ứng nhanh và có khả năng điều độ. Do vậy, bài báo tập trungphân tích, mô hình hóa và đánh giá vai trò của hệ thống lưu trữ trongổn định tần số Microgrid độc lập, và các kết quả được mô phỏng trênphần mềm Matlab/Simulink.
ABSTRACT
The microgrid is considered as a solution to integraterenewable energy resources into current power systems. However, theoutput power from these energy sources varies depending on weatherand environment conditions, thereby making it difficult to stabilize theMicrogrid’s output power and frequency when it is operated in islandedmode. Therefore, it is necessary for the Microgrid to include a sourcecapable of promptly meeting the changes of renewable sources tostabilize the system. Energy storage systems are charaterized by promptresponse and stabilization. This article focuses on analyzing, modelingand evaluating the roles of the energy storage system in stabilizing thefrequency of the islanded Microgrid, and the research results aredemonstrated via simulation results using the Matlab/Simulink software.
[ 2020\2020m08d016_17_36_574.Bai_bao_Vai_tro_he_thong_....pdf ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn