Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 88,006,299

 TỐI ƯU LỊCH PHÁT ĐIỆN CỦA LƯỚI ĐIỆN SIÊU NHỎ ỨNG DỤNG THUẬT TOÁN TIẾN HÓA SAI LỆCH
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Tuân, Dương Minh Quân, Nguyễn Bình Nam, Nguyễn Văn Tấn, Lê Xuân Châu
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà nẵng; Số: VOL. 19, NO. 4.2;Từ->đến trang: 90-96;Năm: 2021
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nghiên cứu này đề xuất hệ thống quản lý năng lượng (EMS) dựa trên thuật toán Tiến hóa Sai lệch (DE) để tối ưu hóa hiệu suất của lưới điện siêu nhỏ khi có nguồn năng lượng tái tạo. Hệ lưới điện siêu nhỏ bao gồm máy phát điện phân tán (DG), Pin năng lượng mặt trời (PV) và Pin lưu trữ (batt). Ngoài ra, hệ được kết nối với hệ thống (Utility) nhằm trao đổi công suất khi chi phí mua bán phù hợp. Hiệu suất của EMS được tối ưu hóa bằng cách giảm thiểu chi phí vận hành của lưới điện đồng thời tối đa lợi nhuận từ lưới siêu nhỏ khi trao đổi công suất với hệ thống. Kết quả thu được sẽ được phân tích kỹ lưỡng bằng MATLAB, bao gồm công suất phát của máy phát điện và lưu trữ dựa trên dữ liệu đầu vào trong một ngày. Qua đó cho thấy, thuật toán đề xuất DE vượt trội về chất lượng và tốc độ hội tụ.
ABSTRACT
This work proposes a Differential Evolution (DE) algorithm based energy management system (EMS) to optimize the performance of a microgrid when the presence of renewable energy sources. The Micro-Grid system consists of a generator (DG), a Photovoltaic (PV) and a storage battery (batt). In addition to the Micro-grid system is connected to the system (Utility) to trading energy. The EMS efficiency is optimized by minimizing the operating costs, maximizing profit from the Micro-Grid when exchanging with the system using the DE algorithm. The obtained results will be analyzed by MATLAB, including the generating capacity of the generator and the storage system based on the input data in a day. This allows DE to overcome the algorithm of convergence quality and speed.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn