Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 88,009,169

 Mô hình hóa mạch biến đổi điện áp Buck có cuộn cảm tương hỗ nối chung tại cực diode ở chế độ điều khiển điện áp.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Vo Quang Son, Nguyen Van Tan
Nơi đăng: Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG; Số: SỐ 6;Từ->đến trang: 50-57;Năm: 2013
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo trình bày kết quả mô hình hóa mạch biến đổi điện áp Buck có cuộn cảm tương hỗ nối chung tại cực diode ở chế độ điều khiển điện áp. Kiểu mạch Buck này là sự cải tiến của mạch Buck thông thường nhằm mục đích nâng cao khả năng giảm điện áp của mạch. Vấn đề đặt ra là cần phải có một mô hình chính xác của nó để khảo sát các đặc tính ổn định cũng như hỗ trợ trong việc thiết kế vòng điều khiển của mạch. Trên cơ sở phân tích và thành lập mô hình của một phần tử 3 cực bao gồm cả cuộn cảm tương hỗ, các tác giả đã thành lập được mô hình lý thuyết của kiểu mạch Buck này. Sự chính xác của mô hình lý thuyết được thành lập đã được kiểm chứng bằng cách so sánh giản đồ Bode của các hàm truyền từ mô hình lý thuyết với các kết quả mô phỏng sử dụng phần mềm mô phỏng mạch điện tử SIMPLIS.
ABSTRACT
This paper presents the modeling of the voltage-mode control based Buck converter with the common-diode coupled-inductor. This type of Buck converter is an extension of the conventional Buck converter for obtaining the high step-down voltage conversion ratio. It is desired to have an accurate model of this converter for the purposes of investigating stability characteristics and assisting the control loop design. By using an approach of modeling a three-terminal cell that includes the coupled-inductor, the theoretical model of this converter can be obtained. The theoretical model is then verified by comparing the Bode plots of its transfer functions to those obtained from the simulations using the electronic circuit simulation software called SIMPLIS.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn