Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,173,184

 Một thuật toán điều khiển mới trong bù công suất cho xe hybrid
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Hoàng Mai, Nguyễn Lê Hòa, Lê Tiến Dũng, Đoàn Quang Vinh
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
Nơi đăng: Journal of Automation and Control Engineering Vol. 4, No. 2, April 2016
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
; Số: 2;Từ->đến trang: 140 - 146;Năm: 2015
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Nhiệm vụ quan trọng cho lai xe điện (HEV) là để kiểm soát tối ưu của sự phân bố của công suất điện và cơ trong hệ thống. Mặc dù có nhiều nghiên cứu đã tập trung vào vấn đề này, vẫn còn có nhiều phương pháp để khai thác tối đa năng lượng cũng như công suất chuyển đổi trong các chế độ hoạt động khác nhau của HEV. Bài báo này trình bày một thuật toán mới để xác định chế độ vận hành tối ưu của HEV để ước tính sự phân bố công suất điện cơ. Các kết quả mô phỏng và thực nghiệm cho thấy tính đúng đắn của các thuật toán đề xuất. Các kết quả thu được có thể được áp dụng trong thực tế để cải thiện chất lượng của HEV tại Việt Nam.
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
ABSTRACT
The most important task for hybrid electric vehicles (HEV) is to optimal control of the distribution of the electric and mechanical powers in the system. Despite many studies have been focused on this issue, there are still many methods to fully exploit the capacity as well as recharge power in other operating modes of HEV. This paper presents a new algorithm to determine optimal operation mode of HEV to estimate the distribution of electricmechanical power. The simulation results and experience indicate the validity of the proposed algorithm. The obtained results can be applied in practice to improve qualities of HEVs in Vietnam.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn