Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,188,234

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Phân tích ảnh hưởng các thông số biến đổi trong chuyển động tĩnh của robot bay Quadcopter. Tác giả: Nguyễn Hoàng Mai*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 1(98).2016. Trang: 46. Năm 2016. (Mar 31 2016 8:35AM)
[2]Bài báo: MỘT THUẬT TOÁN ĐIỀU KHIỂN TRƯỢT THÍCH NGHI TỐC ĐỘ MÁY PHÁT THỦY ĐIỆN. Tác giả: Nguyễn Hoàng Mai*, Nguyễn Đức Huệ, Trần Văn Dũng. Tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng. Số: 11(108).2016 QUYỂN 1. Trang: 15-20. Năm 2016. (Aug 8 2017 4:07PM)
[3]Bài báo: Ứng dụng thiết bị xử lí tín hiệu số DSP trong điều khiển quá trình mức chất lỏng. Tác giả: Nguyễn Hoàng MaiVõ Khánh Thoại. Tạp chí KHCN ĐHĐN
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Số: 8[49]. Trang: 43-53. Năm 2011.
(Jan 10 2013 2:48PM)
[4]Bài báo: Điều khiển mờ PID cho quá trình mức chất lỏng. Tác giả: Nguyễn Hoàng MaiVõ Khánh Thoại. Tạp chí KHCN ĐHĐN
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Số: 1[42]. Trang: 42-49. Năm 2011.
(Jan 10 2013 2:49PM)
[5]Bài báo: Ứng dụng phương pháp thích nghi cho điều khiển trượt tay máy. Tác giả: Nguyễn Hoàng MaiBùi Duy Thái. Tạp chí KHCN ĐHĐN
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Số: 6[47]. Trang: 42-47. Năm 2011.
(Jan 10 2013 2:43PM)
[6]Bài báo: Điều khiển mờ trượt cho tay máy 3 bậc tự do. Tác giả: Nguyễn Hoàng MaiNguyễn Thị Khánh Thùy
marriage affairs open i want an affair
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Tạp chí KHCN ĐHĐN. Số: 5[46]. Trang: 31-36. Năm 2011. (Jan 10 2013 2:46PM)
[7]Bài báo: Điều khiển PID mờ cho tay máy 3 bậc tự do. Tác giả: Nguyễn Hoàng MaiTrần Doãn Tường Minh. Tạp chí KHCN ĐHĐN. Số: 6[47]. Trang: 24-32. Năm 2011. (Jan 10 2013 2:41PM)
[8]Bài báo: VỀ MỘT PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP MẶT TRƯỢT THÍCH NGHI TRONG ĐIỀU KHIỂN TAY MÁY . Tác giả: Nguyễn Hoàng Mai. Hội nghị Cơ điện tử lần 4. Số: 1. Trang: 50-56. Năm 2008. (Jan 10 2013 3:06PM)
[9]Bài báo: Điều khiển trượt thích nghi cho chuyển động tay máy. Tác giả: Nguyễn Hoàng MaiNguyễn Công Hiền. Hội nghi Cơ Điện tử lần 2
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 1. Trang: 45-50. Năm 2006.
(Jan 10 2013 3:02PM)
[10]Bài báo: Về một thuật toán giảm rung và giảm sai lệch tĩnh cho việc ứng dụng điều khiển trượt trong hệ phi tuyến. Tác giả: Nguyễn Hoàng MaiNguyễn Trọng Thuần. Hội nghị khoa học toàn quốc về Cơ kỹ thuật và Tự động hóa. Số: 1. Trang: 271-280. Năm 2006. (Jan 10 2013 3:11PM)
[11]Bài báo: Về một thuật toán giảm rung trong điều khiển trượt. Tác giả: Nguyễn Hoàng MaiVũ Vân HàNguyễn Hồng Quang. Hội nghị khoa học toàn quốc về Cơ kỹ thuật và Tự động hóa. Số: 1. Trang: 197-204. Năm 2006. (Jan 10 2013 3:09PM)
[12]Bài báo: Điều khiển trượt cho máy phát điện xoay chiều. Tác giả: Nguyễn Hoàng Mai. Tạp chí KHCN ĐHĐN 30 thành lập ĐHBK - 2005. Số: 1. Trang: 30-33. Năm 2005. (Jan 10 2013 2:52PM)
[13]Bài báo: Điều khiển trượt thích nghi cho tay máy. Tác giả: Nguyễn Hoàng Mai. Hội nghị Tự động hóa toàn quốc VICA 6
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 1. Trang: 175-282. Năm 2005.
(Jan 10 2013 3:13PM)
[14]Bài báo: Điều khiển trượt trong hệ điện cơ. Tác giả: Nguyễn Công HiềnNguyễn Hoàng Mai. Tạp chí KHCN các trường đại học. Số: 51. Trang: 28-32. Năm 2005. (Jan 10 2013 2:37PM)
[15]Bài báo: MỘT PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ỔN ĐỊNH MẶT TRƯỢT BẤT ĐỊNH . Tác giả: Nguyễn Công HiềnNguyễn Hoàng Mai
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Hội nghị Đo lường toàn quốc lần thứ 2. Số: 1. Trang: 285-292. Năm 2005. (Jan 10 2013 3:20PM)
[16]Bài báo: Điều khiển trượt thích nghi cho chuyển động tay máy. Tác giả: NguyÔn C«ng HiÒn §HBK Hµ néi NguyÔn Hoµng Mai §HKT §µ n½ng §oµn Quang Vinh §HKT §µ n½ng
marriage affairs open i want an affair
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí KHCN các trường đại học. Số: 46+47. Trang: 211-215. Năm 2004. (Jan 10 2013 2:34PM)
[17]Bài báo: Ảnh hưởng tham số mặt trượt đến chất lượng điều khiển - Tạp chí KHCN các trường đại học số 44+45/2003. Tác giả: Nguyễn Công HiềnNguyễn Hoàng Mai
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí KHCN các trường đại học. Số: 44+45/2003. Trang: 50-54. Năm 2003. (Jan 10 2013 2:28PM)
[18]Bài báo: Điều khiển trượt cho robot - so sánh giữa PD và SMC. Tác giả: Nguyễn Công HiềnNguyễn Hoàng Mai. Tạp chí KHCN các trường đại học. Số: 44+45. Trang: 75-79. Năm 2003. (Jan 10 2013 2:31PM)
[19]Bài báo: CIM- Hệ thống sản xuất hiện đại. Tác giả: Nguyễn Hoàng MaiNguyễn Công Hiền. Hội nghị VICA 3. Số: 1. Trang: 46-49. Năm 1998. (Jan 10 2013 3:15PM)
[20]Bài báo: Mô phỏng hệ hàng đợi. Tác giả: Nguyễn Hoàng Mai
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Hội nghị VICA 2
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 1. Trang: 90-93. Năm 1994.
(Jan 10 2013 2:39PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: A Neural Control of the Parallel Gas Turbine with Differential Link. Authors: Nguyễn Hoàng Mai. IEEE International Conference on Systems Science and Engineering 2017. No: 978-1-5386-3421-9. Pages: 99-104. Year 2017. (Aug 8 2017 4:03PM)
[2]Article: A New Method to Design Optimal Power Compensator in Hybrid Electric Vehicles. Authors: Nguyễn Hoàng Mai, Nguyễn Lê Hòa, Lê Tiến Dũng, Đoàn Quang Vinh. Journal of Automation and Control Engineering Vol. 4, No. 2, April 2016
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. No: 2. Pages: 140 - 146. Year 2015.
(Oct 19 2015 10:56AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn