Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,188,191

 Ảnh hưởng tham số mặt trượt đến chất lượng điều khiển - Tạp chí KHCN các trường đại học số 44+45/2003
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Công HiềnNguyễn Hoàng Mai
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Nơi đăng: Tạp chí KHCN các trường đại học; Số: 44+45/2003;Từ->đến trang: 50-54;Năm: 2003
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Mét trong nh÷ng h­íng nghiªn cøu chÝnh cña ®iÒu khiÓn bÒn v÷ng lµ ®iÒu khiÓn tr­ît, nã thuéc nhãm ®iÒu khiÓn b»ng c¸ch thay ®æi cÊu tróc VSC (Variable Structure Control). §· cã nhiÒu tµi liÖu khoa häc viÕt vÒ ®iÒu khiÓn tr­ît víi nh÷ng kÕt qu¶ rÊt thuyÕt phôc. §iÒu khiÓn tr­ît c¶i thiÖn ®­îc mét sè chØ tiªu chÊt l­îng nh­ thêi gian qu¸ ®é, ®é qu¸ ®iÒu chØnh, sai lÖch tÜnh, sai lÖch ®éng.. Bµi b¸o tr×nh bµy mét sè vÊn ®Ò vÒ ®iÒu khiÓn tr­ît vµ ®¸nh gi¸ ¶nh h­ëng cña mÆt tr­ît ®Õn thêi gian qu¸ ®é cña hÖ thèng. VÝ dô minh ho¹ vµ kÕt qu¶ m« pháng cñng nh»m cñng cè vµ kh¼ng ®Þnh c¸c vÊn ®Ò lÝ thuyÕt ®· tr×nh bµy.
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
ABSTRACT
The sliding mode control is a basic method of robust control, it was belong to control group, which operated by VSC (Variable Structure Control). There were good documents for that problem. The sliding mode control was improved some quality norms as transitionally time, immoderate magnitude, static error, dynamic error .. In this paper, wich expoundes problems of sliding mode control and estimates effect of sliding surface to transitionally time in system. The illustrative example and simulative result does affirmation for theory problems.
marriage affairs all wife cheat i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn