Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,173,105

 Điều khiển trượt cho robot - so sánh giữa PD và SMC
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Công HiềnNguyễn Hoàng Mai
Nơi đăng: Tạp chí KHCN các trường đại học; Số: 44+45;Từ->đến trang: 75-79;Năm: 2003
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
§iÒu khiÓn tr­ît cho hÖ phi tuyÕn lµ mét ph­¬ng ph¸p hiÖn ®ang ®­îc sö dông nhiÒu vµ tiÕp tôc nghiªn cøu ®Ó n©ng cao chÊt l­îng trong d¶i tÇn réng, gi¶m hiÖn t­îng rung do sù chuyÓn m¹ch h÷u h¹n cña c¸c phÇn tö cã qu¸n tÝnh. §èi víi nh÷ng hÖ phi tuyÕn nh­ robot, viÖc tuyÕn tÝnh ho¸ sÏ g©y ra sai sè khi hÖ chÞu t¸c ®éng cña nhiÔu hay sai lÖch m« h×nh qu¸ møc cho phÐp. §iÒu khiÓn phi tuyÕn trùc tiÕp sÏ kh¾c phôc phÇn nµo nh÷ng h¹n chÕ ®ã.Bµi b¸o tr×nh bµy m« h×nh ®iÒu khiÓn robot nãi chung b»ng ph­¬ng ph¸p tr­ît vµ so s¸nh mét sè chØ tiªu chÊt l­îng gi÷a ®iÒu khiÓn tr­ît víi ®iÒu khiÓn PD. KÕt qu¶ thÓ hiÖn ë phÇn m« pháng robot 2 bËc tù do.
marriage affairs open i want an affair
ABSTRACT
The sliding mode control (SMC) is a used method for nonlinear systems now. It is continue studing to increase quality for broad range of frequency and reduce chatter by limited switching of inertial elements. For nonlinear systems as robot manipulators, the linearizing will make errors while the distubances or model errors are bigger limited level in system. The direct nonlinear control may be reduce that defects. In this paper, the robot model control expounded by SMC and compared the SMC with the PD control. Results presented in simulation of two degree robot manipulator.
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn