Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,188,168

 Điều khiển trượt thích nghi cho chuyển động tay máy
Tác giả hoặc Nhóm tác giả:  NguyÔn C«ng HiÒn §HBK Hµ néi NguyÔn Hoµng Mai §HKT §µ n½ng §oµn Quang Vinh §HKT §µ n½ng
marriage affairs open i want an affair
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Nơi đăng: Tạp chí KHCN các trường đại học; Số: 46+47;Từ->đến trang: 211-215;Năm: 2004
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bµi b¸o nªu lªn ph­¬ng ph¸p ®iÒu khiÓn kÕt hîp bÒn v÷ng (tr­ît SMC-Sliding Mode Control) – thÝch nghi phi tuyÕn (ARC- Adaptive Robust Control) ®Ó ¸p dông vµo hÖ cã c¸c tham sè chuyÓn ®éng, thÝch hîp cho c¸c hÖ phi tuyÕn hay hÖ cã tham sè kh«ng x¸c ®Þnh, víi môc ®Ých x©y dùng luËt ®iÒu khiÓn ®Ó sai lÖch nhá nhÊt. Bé ®iÒu khiÓn sÏ cho phÐp ®¸nh gi¸ mét sè chØ tiªu cña qu¸ tr×nh ®iÒu chØnh, x¸c ®Þnh vïng t­¬ng øng víi luËt ®iÒu khiÓn. Tõ ®ã sÏ thÊy ®­îc tÝnh thÝch nghi toµn bé ho¹t ®éng cña hÖ. PhÇn m« pháng so s¸nh cho thÊy sù kh¸c biÖt vÒ chØ tiªu chÊt l­îng lµ sai lÖch vµ thêi gian qu¸ ®é còng nh­ tèc ®é tÝnh to¸n gi÷a SMC vµ ARC cho tay m¸y.
ABSTRACT
This paper presents Adaptive Robust (sliding mode) Control method to apply control the variable parameters systems. This method is adapting in the nonlinear or uncertain parameters systems to make the control law to take the minimum errors in systems. The controller allows to estimate the control process to find the silding mode trajectory control and adaptive tracjectory control. Then we will estimate the adaptive operation in system. The simulative result compares difference of qualitative norms between the SMC and ARC couple control for manipulator.
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn